او معتقد است پیش از این حادثه جایگاه جغرافیایی ایران در برخی طرح های بین المللی نظیر کریدور آیمک نادیده گرفته شده بود اما این حادثه موجبات بازاندیشی آمریکا در طرح قبلی را فراهم کرده است.

 به گفته این نماینده مجلس، امروز آمریکا بدون توجه به نفوذ ایران قادر به پیشبرد هیچ برنامه ای برای خاورمیانه نخواهد بود. از همین رو عمویی معتقد است پس از فرونشستن غبار جنگ آمریکا چاره ای نخواهد داشت جز اینکه دوباره مذاکرات رفع تحریم ها با ایران را از سربگیرد.

او در عین حال در این گفت و گو عدم اطلاع ایران از حادثه ۷ اکتبر را برابر با گلایه جمهوری اسلامی از حماس تلقی نکرد.