اما آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد نه تنها این فرضیه درست نبوده بلکه همچنان قیمت مسکن در مسیر رشد قرار دارد.

علی فرحبخش در برنامه متراژ به این سوال پاسخ می دهد که چرا در شرایط کنونی فرضیه حباب قیمت مسکن درست نیست.