پرواز بر فراز صحرای وادی روم – اردن

پرواز بر فراز صحرای وادی روم - اردن

بالون‌ها برای پرواز بر فراز صحرای وادی روم اردن آماده می‌شوند.