عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در توییتی نوشت:

مذاکرات را با تصورات موهوم به زمستانی که فقط شامل حال مردم ایران شد، موکول و دریچه امید را بستید. اقتصاد و معیشت مردم را، با بی تدبیری و ناکارآمدی، به وضع فعلی رساندید. گشت ارشاد را بی محابا تشدید کرده و گوشها را بر روی مطالبات زنان و جوانان  بستید. وضع موجود نتیجه حکمرانی غلط شماست.»