مرگ آبزیان رودخانه گاماسیاب – کرمانشاه

مرگ آبزیان رودخانه گاماسیاب - کرمانشاه

به دنبال ورود پساب یک کارخانه صنعتی به رودخانه گاماسیاب بیش از ۲۵ هزار قطعه ماهی تلف شد.

چند روزی است که تعداد زیادی از آبزیان رودخانه گاماسیاب در حوالی بیستون تلف شدند و کارشناسان دلیل این حادثه را ورود پساب‌های آلوده صنعتی کارخانه‌ها به این رودخانه می‌دانند و قرار است طی روزهای آینده پرونده‌ای برای عاملان مرگ آبزیان این رودخانه تشکیل شود.