دبیر کمیته اپیدمیولوژی کمیته علمی کرونا اظهار داشت: تا دو هفته گذشته 80 درصد موارد شناسایی شده کرونا در ایران هفان سویه BA۲ بود و در حال حاضر میزان گردش این ویروس بیشتر نیز شده است، ۹۹.۸ درصد موارد کرونا در دنیا امیکرون BA ۱.۱، BA۱ و BA۲ است.

“XD” (ترکیبی از ویروس دلتا و اُمیکرون) و “XE” (ترکیبی از زیرسویه BA ۱ و BA ۲) دو سویه جدید هستند که درصد ابتلا به XD محدود بوده و تعداد موارد ابتلا به XE کمتر از هزار مورد است.

 حسن رودگری، مدیر پژوهش سازمان نظام پزشکی کشور اعلام کرده بود دلیل افزایش ناگهانی کرونا در کشورهای مختلف امیکرون BA.۲ است. در چین که به تازگی قرنطینه جدی در شانگ‌های انجام داد؛ یک زیرگروه جدید به نام BA.۱.۱ هم در کنار BA.۲ گزارش شده که در خود چین و سایر نقاط جهان گزارشی از آن نبوده است.