موقعیت مرکز زلزله ۲۵.۹۲۹ شمالی و ۶۰.۲۰۰شرقی گزارش شده است.نیکشهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در جنوب این استان واقع شده است.

به گفته علی رضا شهرکی مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت احتمالی این زلزله ارائه دریافت نشده است.