ثبت زیان خالص چند هزار میلیارد تومانی بانک پارسیان+اسناد

ثبت زیان خالص چند هزار میلیارد تومانی بانک پارسیان+اسناد

صورت‌‌‌های مالی 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه 1398 نشان دهنده زیان خالص 2 هزار میلیاردتومانی برای بانک پارسیان است.

ثبت زیان خالص چند هزار میلیارد تومانی بانک پارسیان+اسناد

بانک پارسیان در حالی در دوره مذکور زیان خالص 21.067.792 میلیون ریال را به ثبت رسانده که در پایان سال 1397 سود خالص این بانک 237.861 میلیون ریال بوده است.

ثبت زیان خالص چند هزار میلیارد تومانی بانک پارسیان+اسناد

همچنین زیان انباشته این بانک از حدود 3.5 هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان در 9 ماهه منتهی به آذرماه رسیده است.

از نکات جالب توجه این است که علی رغم این زیان خالص و زیان انباشته روند ارزش سهام این بانک صعودی بوده است. این چرخش معنادار از سود به زیان خالص چند هزار میلیارد تومانی نکته قابل توجهی است که ریشه آن را باید از مدیرعامل این بانک جستجو کرد.

ثبت زیان خالص چند هزار میلیارد تومانی بانک پارسیان+اسناد