توصیه‌هایی به خانواده ها برای تداوم بازگشایی مدارس در دوران کرونا /فیلم

توصیه‌هایی به خانواده ها برای تداوم بازگشایی مدارس در دوران کرونا /فیلم

دکتر مردانی متخصص بیماری های عفونی توضیح میدهد.