تنه این درخت کویری، برای حیوانات آب داره

تنه این درخت کویری، برای حیوانات آب داره

درخت بید وحشی در کویر آران و بیدگل که از طریق ریشه آب را در تنه اش جمع می‌کند. تبدیل به آبشخور پرندگان و حیوانات وحشی تشنه در کویر شده است.

یک اصله درخت بید وحشی در کویر آران و بیدگل از طریق ریشه آب را در تنه اش جمع می‌کند. این تنه درخت که کل سال آب در آن وجود دارد تبدیل به آبشخور پرندگان و حیوانات وحشی تشنه در کویر شده است.
جالبه بدانید که این درخت با وجود این همه آبی که از زمین می‌کشد، سبز نیست.

صدا و سیما