مهر تایید کمالوندی بر صحت خبر بتن‌ ریزی در راکتور اراک/ فیلم

مهر تایید کمالوندی بر صحت خبر بتن‌ ریزی در راکتور اراک/ فیلم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در برنامه جهان‌آرا گفت: خود ایران پیشنهاد کرد و داخل لوله هایی که در مخزن راکتور اراک بود سیمان ریختیم! اگر بخواهیم ظرف دو ماه میتوانیم برگردانیم.