تصویری از یک نیسان نشان می دهد که یک دستگاه پژو را بار خود کرده است و نکته جالب توجه اینکه راننده نیسان با طناب نیز امنیت بار خود را تامین کرده است.