پاتریک شیک به بایرلورکوزن پیوست

بر اساس اعلام فابریزیو رومانو تست‌های پزشکی تکمیل شد و پاتریک شیک با یک قرارداد دائمی بایرلورکوزن پیوست.

این قرارداد به ارزش 27 میلیون یورو و تا پایان ژوئن 2025 اعتبار دارد.

به گزارش ایلنا،باشگاه آس رم در صورت درخشش این بازیکن در ترکیب لورکوزن پاداش دریافت خواهد کرد.