وزش طوفان شن و اختلال در تردد جاده ای در شرق استان اصفهان

وزش طوفان شن و اختلال در تردد جاده ای در شرق استان اصفهان

طوفان شن روز پنجشنبه در شرق استان اصفهان باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد خودروها و وقوع سوانح جاده ای شد.