وی تاکید کرد: سکوت همراه با حمایت دولت‌های غربی، آنها را در این وحشیگری جسورتر می‌کند.