هر ماه 40600 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق می‌شود

هر ماه 40600 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق می‌شود

در 6 ماهه اول امسال به طور متوسط در هر ماه، 40 هزار و 600 میلیارد تومان به حجم نقدینگی و 4603 میلیارد تومان به حجم پایه پولی افزوده شده است.

 

آمارهای جدید متغیرهای پولی حاکی از رشد قابل توجه مولفه‌های پولی است.

 

فقط در 6 ماهه اول امسال حجم نقدینگی با 12.9 درصد افزایش (معادل 243 هزار و 610 میلیارد تومان) به 2126 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر در سال جاری هر ماه به طور متوسط 40 هزار و 600 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

 

در صورتی که این روند تا پایان سال ادامه یابد، میزان نقدینگی برای اسفند ماه سال 98 با 25.8 درصد رشد به 2370 هزار و 110 میلیارد تومان خواهد رسید. البته به نظر می‌رسد این روند افزایشی باشد چرا که فقط در شهریور ماه نقدینگی حدود 50 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

 

همچنین در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال بالغ بر 454 هزار و 130 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اقتصاد کشور افزوده شده که رشد 25.6 درصدی را نشان می‌دهد.

 

میزان پایه پولی در پایان شهریور ماه امسال به عدد 293 هزار و 310 میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته 25.07 درصد رشد داشته است.

 

به گزارش فارس،در 12 ماه منتهی به شهریور ماه امسال 58 هزار و 800 میلیارد تومان به حجم کل پایه پولی (خلق پول توسط بانک مرکزی) کشور اضافه شده است که از این میزان 27 هزار و 620 میلیارد تومان آن در 6 ماهه اول سال 98 خلق شده است. بنابراین در سال 98 هر ماه به طور متوسط 4603 میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی خلق شده است.

 

* ارقام به میلیارد تومان

 

دوره نقدینگی درصد رشد پایه پولی درصد رشد
شهریور 96 1،389،950 23.8 196،490 18.7
شهریور 97 1،672،370 20.3 234،510 19.3
شهریور 98 2،126،500 27.1 293،310 25.07