لیست مراکز اعلامی تست رایگان کرونا

    کد خبر :766301

لیست مراکز اعلامی ۱۶ ساعته تست رایگان کرونا در کشور اعلام شد.

نام دانشگاه کلان منطقه نام شهرستان نام مرکز خدمات جامع سلامت تلفن مرکز
آبادان منطقه 04 آبادان امام خمینی 9383755435
آبادان منطقه 04 آبادان کوت شنوف 9165080486
آبادان منطقه 04 آبادان قدس چوئبده 9357023336
آبادان منطقه 04 آبادان امام رضا 9357915613
آبادان منطقه 04 آبادان فارایب 9370563031
آبادان منطقه 04 خرمشهر امام رضا 6153523113
آبادان منطقه 04 خرمشهر امام علی 9163329750
آبادان منطقه 04 خرمشهر کفیشه 9359278409
آبادان منطقه 04 شادگان شماره یک 6153722202
آبادان منطقه 04 شادگان دارخوین 9387600791
 

آذربایجان شرقی

منطقه 02 آذرشهر شماره 1 4134595936
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 آذرشهر ممقان 4134326290
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 آذرشهر گوگان 4134520455
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 اسکو ایلخ یچ 4133412020
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 اسکو سهند 1 4133442120
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 اسکو شماره 1 4133227110
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 اهر شماره 1 4144238303
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 اهر هوراند 4144262300
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 بستان آباد شماره یک 4143333238
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 بناب شماره 1 4137743032
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 1 شدرود 4134212565
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 1 تیموری 4134438897
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 1 صیاد شربازی 4132352121
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 1 چمران 4134240002
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 1 خسرو شاه 4132442127
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 1 خطیب 4134380725
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 1 سید باوفا 4132661377
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 1 لاله 33 4134438460
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 1 قراملک 4132891843
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 2 باسمنج 4136694632
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 2 باغمیشه 4136694632
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 2 ولی عصر شمالی 4133308447
آذربایجان رشق منطقه 02 تیبیز 2 بابایب 4133851115
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 2 صفا 4133340444
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 تیبیز 2 سید حمزه 4135246813
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 جلفا جلفا 4142022222
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 جلفا سیه رود 4142082111
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 جلفا هادیشهر 2 4142042099
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 چاراویماق قره آغاج 4152723175
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 خداآفرین خمارلو 4144662092
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 شبسیب تسوج 4142572055
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 شبسیب خامنه 4142464099
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 شبسیب شبسیب 4142422054
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 شبسیب رشفخانه 4142492888
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 شبسیب صوفیان 4142522545
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 عجب شرب عجب شرب 4137622077
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 مرند کشکسرای 4142142418
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 مرند یام یچ 4142162620
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 مرند زنوز 4142122233
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 مرند شماره8 4142238887
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 مرند بناب 4142222005
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 مرند دیزج حسر یی بیگ 4142380331
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 ملکان شماره 1 4137826903
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 ملکان لیلان 4137872215
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 میانه آقکند 4152322153
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 میانه شماره 4 4152232728
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 میانه ترک 9144138743
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 میانه ترکمنچای 4152420862
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 هریس کلوانق 4143446300
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 هریس شماره 2 4152626288
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 هریس بخشایش 4143435048
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 هریس خواجه 4143452227
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 هش یبود نظرکهریزی 4152662006
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 هش یبود شماره2 4152626288
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 ورزقان خاروانا 4144522033

ی

آذربایجان رشق منطقه 02 ورزقان ورزقان 4144552034
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 کلییب جامع شماره یک 4137622077
ی

آذربایجان رشق

منطقه 02 کلییب آبش احمد 4144462873
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه ملک افضلی 4433827410
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه شهدا 4432781295
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه نیکخواه 4432755646
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه نوشر یی 4433732589
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه ولایت 4433447500
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه بالانج 4432517452
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه دیزج دول 4432411368
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه گنگچر یی 4432445434
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه قوش یچ 4433323074
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه موانا 4458332801
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه زیوه 4432521903
آذربایجان غریب منطقه 02 ارومیه یچ چست 4432388010
آذربایجان غریب منطقه 02 اشنویه شماره دو 4444631253
آذربایجان غریب منطقه 02 بوکان شهید قزل یچ 4446263484
آذربایجان غریب منطقه 01 پلدشت کز خدمات جامع سلامت شهری روستایب پلدشت 4434282626
آذربایجان غریب منطقه 02 پربانشهر ساعته- مرکز شهری و روستایب شماره یک 16 4444241726
آذربایجان غریب منطقه 02 تکاب مرکز شماره1 شهید بحری 4445535449
آذربایجان غریب منطقه 02 چالدران مرکزخدمات جامع سلامت کوئید19)شماره یک( 4434262633
آذربایجان غریب منطقه 02 چایپاره مرکز شماره 1 چایپاره 4436725552
آذربایجان غریب منطقه 02 شدشت مربآباد 4444353444
آذربایجان غریب منطقه 02 شدشت ربط 4444362266
آذربایجان غریب منطقه 02 شدشت شماره یک شهری روستایب 4444335593
آذربایجان غریب منطقه 02 سلماس بهش ین 4435253616
آذربایجان غریب منطقه 02 سلماس تازه شهر 4435262227
آذربایجان غریب منطقه 02 شاهر یی دژ مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی کشاورز 4446363670
آذربایجان غریب منطقه 02 شاهر یی دژ مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک 4446323350
آذربایجان غریب منطقه 01 شوط شماره 1 شوط 4434272215
آذربایجان غریب منطقه 02 ماکو خدمات جامع سلامت شهری و روستایب شماره یک 4434240800
آذربایجان غریب منطقه 02 ماکو دمات جامع سلامت شهری روستایب شبانه روزی ب 4434375946
آذربایجان غریب منطقه 02 مهاباد صلاح الدین ایویب 4442241051

ی

 

آذربایجان غریب منطقه 02 میاندوآب قره ورن 4445356152
آذربایجان غریب منطقه 02 میاندوآب باروق 4445546198
آذربایجان غریب منطقه 02 میاندوآب چهاربرج 4445324210
آذربایجان غریب منطقه 02 نقده مرکز منتخب 16 ساعته )شفا( 4435669999
آذربایجان غریب منطقه 02 نقده مرکز شبانه روزی )24 ساعته (محمدیار 4435434847
اردبیل منطقه 01 اردبیل شهید قناد امامی 4533271311
اردبیل منطقه 01 اردبیل ابوطالب 4533621747
اردبیل منطقه 04 اردبیل شهید بهش ین 4533440588
اردبیل منطقه 01 اردبیل هرب 4533673200
اردبیل منطقه 02 بیله سوار جعفرآباد 4532882677
اردبیل منطقه 02 پارس آباد رفیعی 4532781005
اردبیل منطقه 02 پارس آباد اسلام آباد 4532715322
اردبیل منطقه 02 پارس آباد اصلاندوز 4532742125
اردبیل منطقه 02 شعر یی شعر یی 4532224861
اردبیل منطقه 02 گرمی مرکز  22 بهمن 4532622070
اردبیل منطقه 02 گرمی مرکز انگوت 4532652339
اردبیل منطقه 02 مشگر یی شهر مرکز شماره 2 ) منتخب کووید 19( 4532532537
اردبیل منطقه 02 مشگر یی شهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی قصابه 4532579600
اردبیل منطقه 02 مشگر یی شهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی مرادلو 4532562010
اردبیل منطقه 02 مشگر یی شهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لاهرود 4532512097
اردبیل منطقه 02 مشگر یی شهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ر یض 4532582220
اردبیل منطقه 02 نمر یی آیب بیگلو 4532382181
اردبیل منطقه 01 نرب شبانه روزی نرب 4532282255
اسد آباد منطقه 03 اسد آباد ملت 8133136610
اسفراین منطقه 09 اسفراین شهید شکوهی 5831550520
اسفراین منطقه 09 اسفراین شهید سهرایب ص یف آباد 5831550484
اصفهان منطقه 07 اردستان اردستان دو 3154248403
اصفهان منطقه 07 اردستان مهاباد 3154402116
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 شهید اول 3135558200
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 خوراسگان 1 3135244826
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 اژیه 3146502230
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 هرند 3146403002
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 کوهپایه 3146691006

 

اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 دستجاء 3138842155
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 کفران 3146442434
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 اسلام آباد 3146500044
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 تودشک 3146432260
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 ورزنه 3146482274
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 سجزی 3146562484
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 قهجاورستان 3135777215
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 امربعرب 3134217513
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 معتمد 3132333058
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 حسن آباد 3146532833
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 رهنان 3133317091
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 زیار 3138674107
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 نیک آباد 3146623304
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 مهربد 3136874107
اصفهان منطقه 07 برخوار سیمرغ 3145472800
اصفهان منطقه 07 برخوار حبیب آباد 3145484000
اصفهان منطقه 07 بوئر یی و میاندشت بوئر یی 3157522228
اصفهان منطقه 07 تربان و کرون تربان 3142221088
اصفهان منطقه 07 تربان و کرون عسگران 3142752800
اصفهان منطقه 07 چادگان رزوه 3157702005
اصفهان منطقه 07 خمی ین شهر جوی آباد 1 3133651530
اصفهان منطقه 07 خمی ین شهر درچه 1 3133768797
اصفهان منطقه 07 خمی ین شهر کوشک 3133562233
اصفهان منطقه 07 خوانسار ارسور 3157772617
اصفهان منطقه 07 خور و بیابانک جندق 3146344008
اصفهان منطقه 07 خور و بیابانک خور 3146344008
اصفهان منطقه 07 دهاقان شهید بشارت 3153332111
اصفهان منطقه 07 سمربم بهش ین 3153662052
اصفهان منطقه 07 سمربم بیده 3153560115
اصفهان منطقه 07 شاهر یی شهر و میمه مخابرات 3145232292
اصفهان منطقه 07 شاهر یی شهر و میمه گز یوسفیان 3145722030
اصفهان منطقه 07 شاهر یی شهر و میمه میمه 3145427444
اصفهان منطقه 07 شهرضا قائمیه 3153235600

 

اصفهان منطقه 07 فریدن داران 9018334485
اصفهان منطقه 07 فریدونشهر برف انبار 3157552514
اصفهان منطقه 07 فریدونشهر مصرب 3157565101
اصفهان منطقه 07 فلاورجان پرببکران 3137222081
اصفهان منطقه 07 فلاورجان شماره دو قهدریجان 3137503838
اصفهان منطقه 07 گلپایگان سید مهدی صحت 3157454580
اصفهان منطقه 07 لنجان باغ بهادران 3152505115
اصفهان منطقه 07 لنجان شماره دو زرین شهر 3152274390
اصفهان منطقه 07 مبارکه دیزیچه 3152452333
اصفهان منطقه 07 مبارکه زیباشهر 3152543888
اصفهان منطقه 07 مبارکه طالخونچه 3152531160
اصفهان منطقه 07 مبارکه مجلسی 3152473911
اصفهان منطقه 07 مبارکه سینا 3152400681
اصفهان منطقه 07 نائر یی شهید مطهری 3146291361
اصفهان منطقه 07 نجف آباد علویجه 3142412115
اصفهان منطقه 07 نجف آباد دهق 3142272114
اصفهان منطقه 07 نجف آباد ح یصرت قائم)ع( 3142622120
اصفهان منطقه 07 نطی یب شهید رشیفیان 3154342029
البرز منطقه 06 اشتهارد شهید ملاحس ین 2637722739
البرز منطقه 06 ساوجبلاغ ح یصرت ولیعصر)عج( 2644263236
البرز منطقه 06 ساوجبلاغ شهید نژادفلاح 2644223290
البرز منطقه 06 ساوجبلاغ ابن سینا چهارباغ 2644562845
البرز منطقه 06 ساوجبلاغ شهدای کوهسار 2644327884
البرز منطقه 06 طالقان شهید البرزی 2644726328
البرز منطقه 06 فردیس ارم 2636665264
البرز منطقه 06 فردیس شهدای فردیس 2636542434
البرز منطقه 06 فردیس شهدای مشکر یی دشت 2636203030
البرز منطقه 06 نظر آباد امام علی)ع( 2645352255
البرز منطقه 06 کرج 1 شهید گروسی 2637302688
البرز منطقه 06 کرج 1 شهدای آق تپه 2633309001
ال منطقه 06 کرج 1 شهدای کمالشهر 2634703824
البرز منطقه 06 کرج 1 ولدآباد بزرگ 2636304222
البرز منطقه 06 کرج 1 شهدای حصارک 2634565667

 

البرز منطقه 06 کرج 1 ح یصرت علی اصغر 2634304800
البرز منطقه 06 کرج 2 شهید راست روش 2632720221
البرز منطقه 06 کرج 2 شهدای گرمدره 2636103737
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید ترکیان 2634413587
البرز منطقه 06 کرج 2 دمات جامع سلامت شهری / روستایب شبانه روزی 2635240198
البرز منطقه 06 کرج 2 رکز خدمات جامع سلامت روستایب شبانه روزی نس 2635262230
البرز منطقه 06 کرج 2 رکز خدمات جامع سلامت شهری ح یصرت علی )ع 2632241065
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید اسکندری 2632304436
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری جواد الائمه )ع( 2632265796
البرز منطقه 06 کرج 2 خدمات جامع سلامت شهری شهیداسماعیل روست 2632752131
تهران منطقه 10 بهارستان  ولیعصر نسیم شهر 2156617036
تهران منطقه 10 تهران شمال غرب سعادت اباد 2122115750
تهران منطقه 10 تهران شمال غرب فاضل 2188995073
تهران منطقه 10 تهران شمال غرب کن 2144300894
تهران منطقه 10 تهران غرب ت یف نیا 2166696373
تهران منطقه 10 تهران غرب والفجر 2166023042
تهران منطقه 10 تهران غرب یافت اباد 2166813076
تهران منطقه 10 تهران غرب تهرانسر 2144525350
تهران منطقه 10 تهران غرب المپیک 2144759000
تهران منطقه 10 رباط کریم شهدای هستهه ای 2156934600
تهران منطقه 10 شهریار موسی بن جعفر 2165522080
تهران منطقه 10 قدس شبانه روزی نیمه شعبان 2146820600
تهران منطقه 10 ملارد شبانه روزی شآسیاب )ح یصرت ابوالفضل( 2165158009
ایرانشهر منطقه 08 ایرانشهر مرکز خدمات جامع سلامت سه شهری 5437222931
ایرانشهر منطقه 08 بمپور بمپور 5437222342
ایرانشهر منطقه 08 چاه بهار امام علی شماره 4 5435332973
ایرانشهر منطقه 08 چاه بهار پلان 9195789654
ایرانشهر منطقه 08 دلگان گلمور یب 5437332307
ایرانشهر منطقه 08 شباز راسک 5437143314
ایرانشهر منطقه 08 شباز شباز کلات 5437312009
ایرانشهر منطقه 08 فنوج فنوج 5437182602
ایرانشهر منطقه 08 قصرقند قصرقند 5435382410
ایرانشهر منطقه 08 مهرستان بهر آباد 5437723000

 

ایرانشهر منطقه 08 نیک شهر شماره یک شهری 5435223605
ایرانشهر منطقه 08 نیک شهر بنت 5435212100
ایرانشهر منطقه 08 کنارک شهری یک 5435382410
ایلام منطقه 03 آبدانان شماره 1 8433624052
ایلام منطقه 03 آبدانان مورموری 8433653454
ایلام منطقه 03 آبدانان شابباغ 8433637830
ایلام منطقه 03 ایلام مرکزشماره 3 8433334790
ایلام منطقه 03 ایلام مرکز چوار 8432722424
ایلام منطقه 03 ایوان زرنه 8433523270
ایلام منطقه 03 ایوان شماره 3 8433230881
ایلام منطقه 03 بدره شهید فرامرز جهانگربزاده 8435722405
ایلام _ چرداول صیدنظری 8434423400
ایلام _ چرداول شهری شابله 8434223505
ایلام _ چرداول کهره 8434343455
ایلام منطقه 03 دره شهر مرکزخدمات جامع سلامت شبانه روزی ماژین 8435372315
ایلام منطقه 03 دره شهر مرکز خدمات جامع سلامت شهید معربی 8435226493
ایلام _ دهلران مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 8433720690
ایلام _ دهلران مرکز خدمات جامع سلامت موسیان 8433753311
ایلام _ دهلران مرکز خدمات جامع سلامت میمه 8433771817
ایلام _ دهلران مرکز خدمات جامع سلامت پهله زرین آباد 8433773219
ایلام منطقه 03 سربوان شهید فیاض بخش لومار 8434724731
ایلام منطقه 03 ملکشاهی مرکز شبانه روزی ولیعصر)شماره 1( 8433855993
ایلام _ مهران مرکز خدمات جامع سلامت مهران 8433825946
ایلام منطقه 03 مهران مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی صالح آیاد 8433843220
بابل منطقه 01 بابل گلوگاه 1132725536
بابل منطقه 01 بابل خ رسرودیب 1132522266
بابل منطقه 01 بابل گتاب 1132452208
بابل منطقه 01 بابل علی ابن موسی الرضا 1132193098
بابل منطقه 01 بابل شهدای گمنام 1132233080
بم منطقه 08 بم بهمن 22 3444327011
بم منطقه 08 ریگان محمد آباد ریگان 3444361206
بم منطقه 08 فهرج فهرج 3444280112
بم منطقه 08 نرماشرب رستم آباد 3444270007

 

بهبهان منطقه 04 بهبهان شهیدان متولی 6152722533
بوشهر منطقه 05 بوشهر نین اکرم)ص( 7733550850
بوشهر منطقه 05 بوشهر عالیشهر 7733682959
بوشهر منطقه 05 تنگستان مرکز خدمات جامع سلامت شهیدرجایب 7735222771
بوشهر منطقه 05 تنگستان مرکز خدمات جامع سلامت بوالخرب 7735235451
بوشهر منطقه 05 جم امربالمومنر یی)ع( جم 7737622056
بوشهر منطقه 05 جم امام سجاد)ع( ریز 7737652289
بوشهر منطقه 05 دشتستان ولیعصر )عج( برازجان 7734226134
بوشهر منطقه 05 دشتستان تنگ ارم 7734452284
بوشهر منطقه 05 دشتستان شبانکاره 7734852137
بوشهر منطقه 05 دش ین مرکز 16 ساعته شهید الیاس احمدی 7735328510
بوشهر منطقه 05 دش ین مرکز 24 ساعته امام رضا )ع( زیارت 7735351030
بوشهر منطقه 05 دیر ح یصرت مهدی )عج( 7735422666
بوشهر منطقه 05 دیر شدار شهید یوسف بردستا یب بردخون 7735457545
بوشهر منطقه 05 دیلم مرکز خدمات جامع سلامت منتخب امام رضا)ع( 7733243881
بوشهر منطقه 05 عسلویه عسلویه 7737262223
بوشهر منطقه 05 عسلویه مرکز 24 ساعته چاه مبارک 7737242140
بوشهر منطقه 05 گناوه مرکز خدمات جامع سلامت شهری سید الشهدا )ع( 7733123343
بوشهر منطقه 05 گناوه دمات جامع سلامت شبانه روزی امام محمد باقربند 7733832538
بوشهر منطقه 05 کنگان قدس 7737222329
بوشهر منطقه 05 کنگان سرباف 7737253314
بربجند منطقه 09 ب رسرویه ب رسرویه 5632784561
بربجند منطقه 09 بربجند امربآباد 5632253710
بربجند منطقه 09 بربجند جوادیه 5632331277
بربجند منطقه 09 بربجند مهرشهر 5632308315
بربجند منطقه 09 خوسف شبانه روزی خوسف 5631638550
بربجند منطقه 09 درمیان قهستان 5632143992
بربجند منطقه 09 زیرکوه حا یچ آباد 5632501300
بربجند منطقه 09 شایان شایان) امام زمان( 5632900312
بربجند منطقه 09 شبیشه مود 5632683023
بربجند منطقه 09 شبیشه درح 5632653599
بربجند منطقه 09 طبس دیهوک 5632842011
بربجند منطقه 09 طبس عشق آباد 5632853212

 

بربجند منطقه 09 طبس کوثر 5632832255
بربجند منطقه 09 فردوس اسلامیه 5632753290
بربجند منطقه 09 فردوس ولیعصر 5632731051
بربجند منطقه 09 قائنات خ یصری 5632543201
بربجند منطقه 09 قائنات آرین شهر 5632593201
بربجند منطقه 09 قائنات امام خمی ین 5632520124
بربجند منطقه 09 نهبندان نهبندان 5632622401
تربت جام منطقه 09 تربت جام مرکز یک 5152524523
تربت جام منطقه 09 صالح آباد مرکز صالح آباد 5152753213
تربت حیدریه منطقه 09 تربت حیدریه رباط سنگ 5153223440
تربت حیدریه منطقه 09 تربت حیدریه شهری روستایب کدکن 5153233220
تربت حیدریه منطقه 09 تربت حیدریه شهری روستایب قدس 5152286182
تربت حیدریه منطقه 09 زاوه روستایب قلعه آقاحسن 5152316113
تربت حیدریه منطقه 09 زاوه شهری روستایب دولت آباد 5153725222
تربت حیدریه منطقه 09 زاوه روستایب چخماق 5153743760
تربت حیدریه منطقه 09 مه ولات شهری روستایب امام رضا 5156727125
تهران منطقه 10 اسلامشهر چهاردانگه 2155268556
تهران منطقه 10 اسلامشهر موسی آباد 2156369871
تهران منطقه 10 اسلامشهر قائمیه 2156463541
تهران منطقه 10 تهران جنوب فرمانفرمائیان 2166591011
تهران منطقه 10 تهران جنوب شهید واحدی 2155532449
تهران منطقه 10 تهران جنوب میثم 2155732820
تهران منطقه 10 تهران جنوب امام علی )ع( 2155023438
تهران منطقه 10 تهران جنوب ابوذر 2155747475
تهران منطقه 10 ری یغمایب 2133381515
تهران منطقه 10 ری نیک نژاد 2136802040
تهران منطقه 10 ری خدمات جامع سلامت حسن آباد 2156222121
تهران منطقه 10 ری مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا 2133585010
جندی شاپور منطقه 04 امیدیه شهری روستایب شبانه روزی  میانکوه 6152656400
جندی شاپور منطقه 04 امیدیه شهری شماره یک 6152628138
جندی شاپور منطقه 04 امیدیه شهری روستایب شبانه روزی جایزان 6152673310
جندی شاپور منطقه 04 اندیمشک مرکز  نمونه گربی 16 ساعته 6142662001
جندی شاپور منطقه 04 اندیمشک مرکز 24 ساعته حسینیه 6142723380

 

جندی شاپور منطقه 04 اندیکا جعفر آباد 6143280422
جندی شاپور منطقه 04 اندیکا کوشک 9900498969
جندی شاپور منطقه 04 اندیکا قلعه خواجه 6143288690
جندی شاپور منطقه 04 اهواز رشق مرکز خدمات جامع سلامت شماره  یک 6132931137
جندی شاپور منطقه 04 اهواز رشق مرکز خدمات جامع سلامت شماره 19 6134451470
جندی شاپور منطقه 04 اهواز رشق مرکز خدمات جامع سلامت شماره8 6132284899
جندی شاپور منطقه 04 اهواز غرب شماره 14 9165800164
جندی شاپور منطقه 04 اهواز غرب شماره 4 9187175165
جندی شاپور منطقه 04 اهواز غرب شماره 5 9166083953
جندی شاپور منطقه 04 ایذه شماره 2 شهری 6143623120
جندی شاپور منطقه 04 ایذه مرکز شبانه روزی روستایب ترشک 6143648400
جندی شاپور منطقه 04 باغ ملک قلعه تل 6143773199
جندی شاپور منطقه 04 باغ ملک میداوود 6143733295
جندی شاپور منطقه 04 باغ ملک شماره یک 6143726000
جندی شاپور منطقه 04 باغ ملک صیدون 9165995133
جندی شاپور منطقه 04 باوی شیبان 6133117551
جندی شاپور منطقه 04 باوی ملاثا یب 6136522224
جندی شاپور منطقه 04 بندر ماهشهر شماره یک 6152325699
جندی شاپور منطقه 04 بندر ماهشهر شماره 6 6152222016
جندی شاپور منطقه 04 حمیدیه ز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهدای حمید 6136720272
جندی شاپور منطقه 04 دشت آزادگان شماره یک 6136744658
جندی شاپور منطقه 04 دشت آزادگان مرکز شبانه روزی 24 ساعته خاتم الانبیاء بستان 6136772267
جندی شاپور منطقه 04 دهدز دهدز 6143684205
جندی شاپور منطقه 04 دهدز ملاح 6143688495
جندی شاپور منطقه 04 رامشرب شماره یک 6143596722
جندی شاپور منطقه 04 رامهرمز شماره یک 6143523155
جندی شاپور منطقه 04 لالی روستایب شماره 2 6143294668
جندی شاپور منطقه 04 مسجدسلیمان شماره 3 میدان 6143223645
جندی شاپور منطقه 04 هفتگل شماره یک 6143582139
جندی شاپور منطقه 04 هندیجان شماره 1 جنویب 6152573099
جندی شاپور منطقه 04 هویزه هویزه 9169134579
جندی شاپور منطقه 04 هویزه رفیع 9167014416
جندی شاپور منطقه 04 کارون شماره یک 6135556275

 

جهرم منطقه 05 جهرم شهیدان منصوری 7154267641
جهرم منطقه 05 جهرم جزه 7154502250
جهرم منطقه 05 جهرم امام صادق)شماره 4( 7154222904
جهرم منطقه 05 جهرم مرکز شبانه روزی خاوران 7154512290
جهرم منطقه 05 جهرم مرکز شبانه روزی قطب آباد 7154482731
جهرم منطقه 05 جهرم مرکز شبانه روزی دوزه 7154460400
جربفت منطقه 08 جربفت شهری شماره 3 3443314574
جربفت منطقه 08 رودبار جنوب زهکلوت 3443379690
جربفت منطقه 08 رودبار جنوب اسلام آباد 3443367455
جربفت منطقه 08 عنیبآباد شهری شماره2 3443291036
جربفت منطقه 08 فاریاب فاریاب 9137620579
جربفت منطقه 08 قلعه گنج محمد آباد 3443390138
جربفت منطقه 08 منوجان قلعه 3443302411
جربفت منطقه 08 کهنوج  شهری شماره یک 3443232470
خراسان شمالی منطقه 09 بجنورد حر 5832297577
خراسان شمالی منطقه 09 جاجرم شهدا جاجرم 5832276008
خراسان شمالی _ راز و جرگلان راز 5832623224
خراسان شمالی منطقه 09 شربوان مرکزشهری شماره3 5836230085
خراسان شمالی _ فاروج شهری روستایب فاروج 5836422200
خراسان شمالی منطقه 09 گرمه شهیدبهش ین گرمه 5832502870
خراسان شمالی منطقه 09 مانه و سملقان بیارکرد 5832340721
خلخال منطقه 02 خلخال شهید فیاض بخش 16 ساعته 4532422036
خلخال منطقه 02 خلخال  شبانه روزی هشتجر یی 4532482062
خلخال منطقه 02 خلخال شبانه روزی کلور 4532463212
خمر یی منطقه 06 خمر یی مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره چهار 8646222625
خوی منطقه 02 خوی مطهری 4436440337
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز شماره 1)شهید خورشیدی( 6142263270
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز شماره 7 )شهید ناچ( 6142320311
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز رشیع ین 6142382453
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز شدشت 6142357335
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز خییب 6142290434
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز باغچه بان 6158791702
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز طالقا یب 6142382600

 

دزفول منطقه 04 شوش مرکز شماره 3 6142810986
دزفول منطقه 04 شوش مرکز الوان 6142893800
دزفول منطقه 04 گتوند مرکز شماره 1 6136326100
دزفول منطقه 04 گتوند مرکز سماله 6136366110
رفسنجان منطقه 08 رفسنجان کریم آباد 3434227070
رفسنجان منطقه 08 رفسنجان مرکز بهرمان 3434160650
رفسنجان منطقه 08 رفسنجان مرکز کشکوئیه 3434161122
زابل منطقه 08 زابل سیدالشهدا 5432224477
زابل منطقه 08 زابل ح یصرت علی 5432241083
زابل منطقه 08 زهک زهک 1 5432612392
زابل منطقه 08 زهک زهک 2 5432615197
زابل منطقه 08 نیمروز ادیمی 5432692003
زابل منطقه 08 نیمروز قائم آباد 9153429313
زابل منطقه 08 نیمروز سفیدابه 9158352935
زابل منطقه 08 هامون محمد آباد 9103840262
زابل منطقه 08 هامون شهرک علی اکیب 9016723690
زابل منطقه 08 هربمند مدرس 9159425878
زابل منطقه 08 هربمند شندل 9151964197
زاهدان منطقه 08 خاش شهید بهش ین 5433728404
زاهدان منطقه 08 خاش نوک آباد 5433734177
زاهدان منطقه 08 زاهدان سیدالشهدا)ع( 5433508919
زاهدان منطقه 08 زاهدان امربالمومنر یی)ع( 5433441691
زاهدان منطقه 08 زاهدان عرفان 9158557502
زاهدان منطقه 08 زاهدان مرکز شجنگل 9159903600
زاهدان منطقه 08 شاوان سه شهری 5437643024
زاهدان منطقه 08 شاوان سربکان 5437742166
زاهدان منطقه 08 شاوان جالق 5437752191
زاهدان منطقه 08 سیب و سوران سوران 5437693436
زاهدان منطقه 08 مربجاوه علی ابن ابیطالب)ع( 5433582414
زنجان منطقه 06 ابهر شبانه روزی هیدج 2435752020
زنجان منطقه 06 ابهر شبانه روزی صائر یی قلعه 2435622343
زنجان منطقه 06 ابهر اعلایب 2435224002
زنجان منطقه 06 ایجرود شبانه روزی حلب 2436823363

 

زنجان منطقه 06 ایجرود زرین آباد 2436722172
زنجان منطقه 06 خدابنده مرکز شبانه روزی محمودآباد 2434362617
زنجان منطقه 06 خدابنده مرکز شبانه روزی سجاس 2424333188
زنجان منطقه 06 خدابنده مرکز شبانه روزی زرین رود 2434622366
زنجان منطقه 06 خدابنده مرکز شماره 2 2435538760
زنجان منطقه 06 خدابنده گرماب 2434822236
زنجان منطقه 06 خرمدره مرکز شماره 2 2435538760
زنجان منطقه 06 زنجان ارمغانخانه 2432242222
زنجان منطقه 06 زنجان مرکز 14 2433447054
زنجان منطقه 06 زنجان مرکز 8 2433533501
زنجان منطقه 06 زنجان مرکز 9 2433772610
زنجان منطقه 04 سلطانیه مرکز سلطانیه 2435823881
زنجان منطقه 06 طارم آبیب 2432822747
زنجان منطقه 06 طارم چورزق 2432863811
زنجان منطقه 06 ماهنشان ماهنشان 16 ساعته 2436222469
زنجان منطقه 06 ماهنشان شبانه روزی دندی 2436523198
ساوه منطقه 06 ساوه پایگاه والفجر 8642221005
سی یبوار منطقه 09 جغتای محمد اباد گفت 5145743020
سی یبوار منطقه 09 جوین مرکز خدمات جامع سلامت نقاب 1 5145223252
سی یبوار منطقه 09 خوشاب مرکز سلامت سلطان اباد 5145024803
سی یبوار منطقه 09 داورزن داورزن 5144924401
سی یبوار منطقه 09 سی یبوار کوشک 5144673988
سی یبوار منطقه 09 سی یبوار روداب 5145526011
سی یبوار منطقه 09 سی یبوار مرکز خدمات جامع سلامت جعفراباد 5144456310
سی یبوار منطقه 09 سی یبوار مرکز سلامت ششتمد 5144722918
شاب منطقه 02 شاب کلینیک مراقبت بیماریهای واگرب 4143222033
سمنان منطقه 01 آرادان آرادان 2334542800
سمنان منطقه 01 آرادان شبانه روزی داورآباد 2334562280
سمنان منطقه 01 دامغان سیدالشهدا 2335224997
سمنان منطقه 01 شخه شهداء شخه 2333612106
سمنان منطقه 01 سمنان ساعته مهر 16 2333485854
سمنان منطقه 01 گرمسار مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو 2334242518
سمنان منطقه 01 گرمسار مرکز خدمات جامع سلامت ایوانکی 2334522202

 

سمنان منطقه 01 مهدی شهر مرکز خدمات جامع سلامت شهیدان تبیانیان 2333622929
سمنان منطقه 01 مهدی شهر مرکز خدمات جامع سلامت جعفرآبادی 2333662424
سربجان منطقه 08 سربجان ولیعصرعج 3442200062
شاهرود منطقه 01 شاهرود شهید یحیایب 2332343060
شاهرود منطقه 01 شاهرود شهید رجایب 2332221550
شاهرود منطقه 01 شاهرود کلاته خیج 2332553436
شاهرود منطقه 01 شاهرود بسطام 2332522555
شاهرود منطقه 01 شاهرود مجن 2332573288
شاهرود منطقه 01 شاهرود بیارجمند 2332673225
شاهرود منطقه 01 میامی حسر یی آباد کالپوش 2332663300
شهرکرد منطقه 07 اردل لربایب 3834372102
شهرکرد منطقه 07 اردل اردل 3834342497
شهرکرد منطقه 07 اردل دشتک 3834362250
شهرکرد منطقه 07 اردل شخون 3834352195
شهرکرد منطقه 07 اردل شلیل 3834354794
شهرکرد منطقه 07 بروجن فرادنبه 3834263220
شهرکرد منطقه 07 بروجن  هادیپور 3834223196
شهرکرد منطقه 07 بروجن گندمان 3834622223
شهرکرد منطقه 07 بروجن سفید دشت 3834263220
شهرکرد منطقه 07 بروجن بلدا یچ 1 3834642112
شهرکرد منطقه 07 بن شبانه روزی بن 3833720033
شهرکرد منطقه 07 بن بارده 3833740083
شهرکرد منطقه 07 سامان هوره 3833542011
شهرکرد منطقه 07 سامان شبانه روزی سامان 3833527290
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد سودجان 3833462898
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شهر کیان 3833320715
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد فرخشهر1 3832422220
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شماره 1 سورشجان 3833442555
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شماره 1 هفشجان 3832577377
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شماره 3 شهرکرد 3833354850
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شماره 4 شهرکرد 3833367173
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد مرکز شماره 1 شهرکرد 3832224490
شهرکرد منطقه 07 فارسان باباحیدر 3833248600

 

شهرکرد منطقه 07 فارسان شماره 1 فارسان 3833243204
شهرکرد منطقه 07 فارسان جونقان 3833261560
شهرکرد منطقه 07 لردگان مال خلیفه 3834482082
شهرکرد منطقه 07 لردگان شماره 1 لردگان 3834442827
شهرکرد منطقه 07 لردگان شدشت 3834450115
شهرکرد منطقه 07 لردگان آلو یب 3834462193
شهرکرد منطقه 07 لردگان منج 3834430366
شهرکرد منطقه 07 کوهرنگ میهه 3833625455
شهرکرد منطقه 07 کوهرنگ بازفت 3833622113
شهرکرد منطقه 07 کوهرنگ صمصامی 3833633209
شهرکرد منطقه 07 کوهرنگ چلگرد 3833622854
شهرکرد منطقه 07 کیار دزک 3832633267
شهرکرد منطقه 07 کیار گهرو 3832682084
شهرکرد منطقه 07 کیار شلمزار 3832622500
شهید بهش ین منطقه 10 پاکدشت مرکز جامع سلامت ا رش یق اصفها یب 2136023110
شهید بهش ین منطقه 10 پاکدشت مرکز خدمات جامع سلامت رشیف آباد 2136472786
شهید بهش ین منطقه 10 پردیس مرکز خدمات جامع سلامت بومهن 2176224011
شهید بهش ین منطقه 10 پردیس مرکز خدمات جامع سلامت جاجرود 2176203739
شهید بهش ین منطقه 10 پیشوا ی

شهید صدوق

2136722551
شهید بهش ین منطقه 10 پیشوا جلیل آباد 2136743383
شهید بهش ین منطقه 10 تهران رشق لیله القدر 2177430048
شهید بهش ین منطقه 10 تهران رشق شبرب 2133031513
شهید بهش ین منطقه 10 تهران رشق زارع نژاد 2133723468
شهید بهش ین منطقه 10 تهران رشق غیا یب 2133436907
شهید بهش ین منطقه 10 تهران شمال مرکز خدمات جامع سلامت زهرا همایون 2177505976
شهید بهش ین منطقه 10 تهران شمال مرکز خدمات جامع سلامت دگمه یچ 2122525140
شهید بهش ین منطقه 10 تهران شمال مرکز خدمات جامع سلامت نادر 2177796003
شهید بهش ین منطقه 10 تهران شمال مرکز خدمات جامع سلامت صبارو 2188045061
شهید بهش ین منطقه 10 دماوند مرکز شهید ناصچ کیلان 2176362424
شهید بهش ین منطقه 10 دماوند مرکز ح یصرت محمد)ص( رودهن 2176502828
شهید بهش ین منطقه 10 دماوند مرکز شهید محس ین آبسرد 2176372245
شهید بهش ین منطقه 10 دماوند مرکز لیله القدر شبندان 2176393220
شهید بهش ین منطقه 10 شمربانات مرکز خدمات جامع سلامت فشم 2126502031
شهید بهش ین منطقه 10 شمربانات مرکز خدمات جامع سلامت طالقاب 2122235000
شهید بهش ین منطقه 10 شمربانات مرکز خدمات جامع سلامت لواسان 2126542026
شهید بهش ین منطقه 10 فربوز کوه 7ترب 2176401080
شهید بهش ین منطقه 10 فربوز کوه ارجمند 2176443414
شهید بهش ین منطقه 10 فربوز کوه زرین دشت 2176453221
شهید بهش ین منطقه 10 قرچک باقرآباد 2136132321
شهید بهش ین منطقه 10 ورامر یی مرکز خدمات جامع سلامت جواد آباد 2136212347
شهید بهش ین منطقه 10 ورامر یی مرکز خدمات جامع سلامت شهید مد یب 2136254177
شوشیب منطقه 04 شوشیب شماره2 6136225738
فارس منطقه 05 آباده مرکز شماره یک )ولیعصر( 7144338105
فارس منطقه 05 ارسنجان سینا 7143522346
فارس منطقه 05 استهبان حاج فروهی 7153234397
فارس منطقه 05 اقلید فقیه اقلیدی 7144530339
فارس منطقه 05 بوانات شچهان – کره ای 7144423650
فارس منطقه 05 بوانات سوریان 7144402286
فارس منطقه 05 پاسارگاد شهری روستایب سعادت شهر 7143566335
فارس منطقه 05 خرامه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایب توحید 7132727564
فارس منطقه 05 خرم بید قادر آباد 7144453020
فارس منطقه 05 خرم بید صفاشهر 2 7144457503
فارس منطقه 05 داراب  ساعته 16 7153521525
فارس منطقه 01 رستم مصربی 7142642114
فارس منطقه 05 زرین دشت حا یچ آباد 7153722411
فارس منطقه 05 زرین دشت دبربان 7153742100
فارس منطقه 05 سپیدان بیضا -هرابال 9179980643
فارس منطقه 05 سپیدان ساعته کرونا 16 7136724085
فارس منطقه 01 شوستان مرکز شهری روستایب شوستان 1 7137848198
فارس منطقه 05 شهدای انقلاب فاطمه الزهرا 7136320302
فارس منطقه 05 شهدای انقلاب توحید 7137389114
فارس منطقه 05 شهدای انقلاب پارک شقایق 7138353100
فارس منطقه 05 شهدای انقلاب بوستان 7138362753
فارس منطقه 05 شهدای والفجر ابوالفضل 7132931123
فارس منطقه 05 شهدای والفجر گل شخ 7132931123
فارس منطقه 05 شرباز 1 زرقان- ضیغمی 7132622713

ی

 

فارس منطقه 05 فراشبند فراشبند 7138756012
فارس منطقه 05 فربوز آباد شهید اکیبی 7138724091
فارس منطقه 05 قربوکارزین مرکز جامع سلامت شهری روستایب قرب 7154522010
فارس منطقه 05 لامرد لامرد 7152722530
فارس منطقه 05 لامرد علامرودشت 7152782001
فارس منطقه 03 مرودشت شهید سید هاشم سجادیان 7143332335
فارس منطقه 05 ممس ین مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 شهری 7142523121
فارس منطقه 08 مهر مهر 7152824572
فارس منطقه 08 مهر گله دار 7152852115
فارس منطقه 05 یب ریز بختگان- آباده طشک 7153894453
فارس منطقه 01 یب ریز شهید فقیهی 7153830653
فارس منطقه 05 کازرون کوهچنار-قائمیه 9173217737
فارس منطقه 01 کازرون قدس 7142235582
فارس منطقه 05 کوار امربالمومنر یی 7137826434
فسا منطقه 05 فسا امامزاده حسن 7153310766
قزوین منطقه 06 آبیک شماره یم بیاضیان 2832891380
قزوین منطقه 06 آوج آبگرم 2834763267
قزوین منطقه 06 آوج آوج 2834622235
قزوین منطقه 06 البرز محمدیه 2832573057
قزوین منطقه 06 البرز الوند1 2832244142
قزوین منطقه 06 بوئر یی زهرا ارداق 2834432193
قزوین منطقه 06 بوئر یی زهرا شال 2834412200
قزوین منطقه 06 بوئر یی زهرا دانسفهان 2834533553
قزوین منطقه 06 بوئر یی زهرا بوئر یی زهرا 2834221807
قزوین منطقه 06 تاکستان ضیاء آباد 2835622102
قزوین منطقه 06 تاکستان اسفرورین 2835521133
قزوین منطقه 06 تاکستان شماره یک تاکستان 2835247682
قزوین منطقه 06 تاکستان خرمدشت 2835753949
قزوین منطقه 06 قزوین شماره چهارده )پونک( 2833956055
قزوین منطقه 06 قزوین رازمیان 2833712970
قزوین منطقه 06 قزوین شهدا 2833262448
قزوین منطقه 06 قزوین محمود آباد نمونه 2833262448
قزوین منطقه 06 قزوین مینودر 2833788500

 

قزوین منطقه 06 قزوین کوهر یی 2833762344
قزوین منطقه 06 قزوین معلم کلایه 2833622240
قزوین منطقه 06 قزوین شماره یک اقبالیه 2833422500
قم منطقه 06 قم جندقیان 2537223900
قم منطقه 06 قم پردیس 2533207077
قم منطقه 06 قم مهدی موعود)عج( 2537603106
قم منطقه 06 قم عبدالهی 2538822260
قم منطقه 06 قم امام حسن عسگری)ع( 2536652210
قم منطقه 06 قم پنبه یچ 2536603080
قم منطقه 06 قم شهدا 2537748158
قم منطقه 06 قم امام خمی ین)ره( 2532702340
قم منطقه 06 قم فرقا یب 2538860720
گراش منطقه 05 گراش محمد رسول الله )ص()سعادت( 7152336011
گلستان منطقه 01 آزاد شهر مرکز یک شهری 1735734744
گلستان منطقه 01 آق قلا مرکز شماره 2 شهری 1734522025
گلستان منطقه 01 آق قلا شبانه روزی انبارالوم 1734564754
گلستان منطقه 01 بندر گز شبانه روزی نوکنده 1734362012
گلستان منطقه 01 ترکمن مرکز یک شهری 1734422577
گلستان منطقه 01 رامیان مرکز شبانه روزی شهری رامیان 1735883454
گلستان منطقه 01 علی آباد کتول مرکز شهری شماره 3 1734222223
گلستان منطقه 01 علی آباد کتول شبانه روزی فاضل آباد 1734222223
گلستان منطقه 01 گالیکش مرکز شبانه روز یشهری شماره 1 1735830440
گلستان منطقه 01 گرگان مرکز جلر یی 1732140334
گلستان منطقه 01 گرگان مرکز شماره 4 شهری 1732162123
گلستان منطقه 01 گمیشان شبانه روزی سیمر یی شهر 1734472231
گلستان منطقه 01 گمیشان مرکزشبانه روزی گمش تپه 1734462090
گلستان منطقه 01 گنبد کاووس مرکز شبانه روزی  شهری اینچه برون 1733318388
گلستان منطقه 01 گنبد کاووس مرکز شماره 7 شهری 1733237485
گلستان منطقه 01 گنبد کاووس مرکز شبانه روزی روستایب کرند 1733372366
گلستان منطقه 01 مراوه تپه مرکز یک شهری 1735457108
گلستان منطقه 01 مراوه تپه مرکز شبانه روزی گلیداغ 1735463450
گلستان منطقه 01 مینودشت مرکز شبانه روزی شهری دوزین 1735212474
گلستان منطقه 01 مینودشت مرکز شماره یک شهری 1735224370

 

گلستان منطقه 01 کردکوی مرکز شماره 1 شهری 1734326119
گلستان منطقه 01 کلاله مرکز شماره 1 شهری 1735447119
گلستان منطقه 01 کلاله ی

مرکز شبانه روزی شهر فراغ

1735480070
گناباد منطقه 09 بجستان شهید قنیبآقایب بجستان 5156527373
گناباد منطقه 09 گناباد شهید بهش ین کاخک 5157372591
گناباد منطقه 09 گناباد شهیذ فیاض بخش)شماره1( 5157222598
گیلان منطقه 01 آستارا مرکز خدمات جامع سلامت شهید محمد زاده 1343813084
گیلان منطقه 01 آستارا مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لوندویل 1344862331
گیلان منطقه 01 آستانه ا رشفیه مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی  کیاشهر 1342822850
گیلان منطقه 01 آستانه ا رشفیه مرکز خدمات جامع سلامت مرکز شماره 2 1342123042
گیلان منطقه 01 املش مرکز خدمات جامع سلامت شهید فرمانیب 1342722225
گیلان منطقه 01 بندر انزلی مرکز خدمات جامع سلامت غازیان 1344421531
گیلان منطقه 01 بندر انزلی مرکز خدمات جامع سلامت کپور چال 1344567263
گیلان منطقه 01 تالش مرکز خدمات جامع سلامت  شماره 3 شهری 1344237159
گیلان منطقه 01 تالش مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی حویق 1344213223
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت  شبانه روزی خمام 1 1334429667
گیلان منطقه 01 رشت ز خدمات جامع سلامت  شبانه روزی کوچصفهان 1334552053
گیلان منطقه 01 رشت رکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لشت نشا 1334402427
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی  سنگر 1 1334522535
گیلان منطقه 01 رشت رکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی خشکبیجار 1334462215
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت امامزاده هاشم 1334503363
گیلان منطقه 01 رشت   مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 1333355800
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت  شهری 6 گلسار 1332119068
گیلان منطقه 01 رشت  مرکز خدمات جامع سلامت شماره 7 رشت 1333220020
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت شماره 10 رشت 1333553532
گیلان منطقه 01 رشت  مرکز خدمات جامع سلامت شماره 16 رشت 1333422979
گیلان منطقه 01 رضوانشهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی پره ش 1343604171
گیلان منطقه 01 رضوانشهر کز خدمات جامع سلامت شهری روستایب رضوانشه 1344625250
گیلان منطقه 01 رودبار مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لوشان 1334602214
گیلان منطقه 01 رودبار مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی جربنده 1334613231
گیلان منطقه 01 رودبار مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی بره ش 1334691244
گیلان منطقه 01 رودبار مرکز خدمات جامع سلامت رستم آباد 1334672251
گیلان منطقه 01 رودش مرکز خدمات جامع سلامت کلاچای 1342683141

 

گیلان منطقه 01 رودش مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی  چابکسر 1342662165
گیلان منطقه 01 رودش مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی رحیم اباد 1342772255
گیلان منطقه 01 رودش مرکز خدمات جامع سلامت روستایب زیاز 1358531890
گیلان منطقه 01 رودش مرکز خدمات جامع سلامت روستایب کاکرود 1358530330
گیلان منطقه 01 رودش مرکز خدمات جامع سلامت روستایب شوییل 1358530378
گیلان منطقه 01 رودش مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 رودش 1342613551
گیلان منطقه 01 سیاهکل مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی دیلمان 1342482878
گیلان منطقه 01 سیاهکل مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 سیاهکل 1342328760
گیلان منطقه 01 شفت مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1شفت 1334782991
گیلان منطقه 01 صومعه شا رکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی گوراب زرمی 1344392349
گیلان منطقه 01 صومعه شا مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک 1344324089
گیلان منطقه 01 فومن مرکز خدمات جامع سلامت ماسوله 1334758069
گیلان منطقه 01 فومن مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 فومن 1334737643
گیلان منطقه 01 لاهیجان  مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 لاهیجان 1342233078
گیلان منطقه 01 لنگرود  مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 لنگرود 1342538748
گیلان منطقه 01 لنگرود مرکز خدمات جامع سلامت مرکز اطاقور 1342584665
گیلان منطقه 01 ماسال مرکز خدمات جامع سلامت شهری- روستایب ماسال 1344665404
لارستان منطقه 05 خنج کورده 7152642233
لارستان منطقه 05 خنج سیف اباد 7152636220
لارستان منطقه 05 خنج شهری شماره 2 خنج 7152625286
لارستان منطقه 05 لارستان شهری شبانه روزی صاحب الزمان )عج( 7152345300
لارستان منطقه 05 لارستان جویم 7152573700
لارستان منطقه 05 لارستان عماد شهر 7152432288
لارستان منطقه 05 لارستان کوره 7152536000
لارستان منطقه 05 لارستان بنارویه 7152562366
لارستان منطقه 05 لارستان فیشور 7152544001
لارستان منطقه 05 لارستان درز 7158845091
لارستان منطقه 05 لارستان بلغان 7152582462
لرستان منطقه 04 ازنا مومن آباد 6643461122
لرستان منطقه 04 ازنا خاتم الانبیاء)ص( 6643432337
لرستان منطقه 04 الیگودرز شهریور 17 6644326298
لرستان منطقه 04 الیگودرز شول آباد 6644326298
لرستان منطقه 04 الیگودرز پاخیمه گاه)بزنوید( 6658457836

 

لرستان منطقه 04 الیگودرز چمن سلطان 6643365042
لرستان منطقه 04 بروجرد شهید باه یب 6642626667
لرستان منطقه 04 بروجرد قدس 6642446004
لرستان منطقه 04 بروجرد دک یب فولادی 6642305111
لرستان منطقه 04 بروجرد اشیبینان 6642550121
لرستان منطقه 04 پلدخ یب شماره 1 شهید بهش ین 6632222119
لرستان منطقه 04 پلدخ یب معمولان 6632252206
لرستان منطقه 04 خرم آباد گلستان) آزادگان( 6633239938
لرستان منطقه 04 خرم آباد ی

گلدشت رشق

6633407736
لرستان منطقه 04 خرم آباد ناصرخسرو 6633237714
لرستان منطقه 04 خرم آباد فلک الدین 6633245007
لرستان منطقه 04 خرم آباد بربانشهر 6633135687
لرستان منطقه 04 خرم آباد زاغه 6633273230
لرستان منطقه 04 دلفان شهدای هفتم ترب 6632724943
لرستان منطقه 04 دلفان هفت چشمه 6632760299
لرستان منطقه 04 دلفان برخوردار 6632743381
لرستان منطقه 04 دوره شاب دوره 6633150222
لرستان منطقه 04 دوره ویسیان 6633133212
لرستان منطقه 04 دوره چم پلک 6658233139
لرستان منطقه 04 دورود شهید مد یب 6643224050
لرستان منطقه 04 دورود چالانچولان 6643263320
لرستان منطقه 04 رومشکان چغابل 6632651894
لرستان منطقه 04 سپیددشت سپیددشت 6633137212
لرستان منطقه 04 سلسله سوم خرداد 6632526513
لرستان منطقه 04 سلسله فربوزآباد 6632554198
لرستان منطقه 04 کوهدشت شهید عباسی 6632629280
لرستان منطقه 04 کوهدشت درب گنبد 6632670068
لرستان منطقه 04 کوهدشت کونا یب 6632673165
لرستان منطقه 04 کوهدشت گراب 6632683322
مازندران منطقه 01 آمل گزنک 1143352230
مازندران منطقه 01 آمل امامزاده عبداله 1143123435
مازندران منطقه 01 آمل پایگاه بلوری مرکز شماره 8 1143232237
مازندران منطقه 01 آمل درویشخیل 1143115700

 

مازندران منطقه 01 آمل شیخ فضل اله 1144261506
مازندران منطقه 01 بابلسر بهنمرب 1135752727
مازندران منطقه 01 بابلسر فریچ 1135259010
مازندران منطقه 01 بابلسر هادی شهر 1135372440
مازندران منطقه 01 بهشهر رستمکلا 1134632276
مازندران منطقه 01 بهشهر اغمرز 1134612718
مازندران منطقه 01 بهشهر بیشه بنه 1134682210
مازندران منطقه 01 بهشهر خلیل شهر 1134646355
مازندران منطقه 01 بهشهر غریب محله 1134675420
مازندران منطقه 01 بهشهر شماره 3 1134522080
مازندران منطقه 01 تنکابن نشتارود 1154263303
مازندران منطقه 01 تنکابن لتاک 1154240621
مازندران منطقه 01 تنکابن لشتو 1154332357
مازندران منطقه 01 تنکابن شماره دو 1154211240
مازندران منطقه 01 تنکابن سلیمان آباد 1154326741
مازندران منطقه 01 جویبار شماره یک 1142532921
مازندران منطقه 01 جویبار کوهی خیل 1142562655
مازندران منطقه 01 چالوس مرزن آباد 1158596340
مازندران منطقه 01 چالوس شماره یک 1152220620
مازندران منطقه 01 چالوس هچربود 1152162920
مازندران منطقه 01 رامسر شماره 1 1155228449
مازندران منطقه 01 رامسر تمل اشکور 1155344141
مازندران منطقه 01 رامسر جنت رودبار 1155342312
مازندران منطقه 01 رامسر ساداتشهر 1155213323
مازندران منطقه 01 ساری کیاش 1133422390
مازندران منطقه 01 ساری شماره 4 1133356777
مازندران منطقه 01 ساری شماره 6 1133112437
مازندران منطقه 01 ساری شماره 3 1133233019
مازندران منطقه 01 ساری آکند 1133685456
مازندران منطقه 01 ساری تلمادره 1133644031
مازندران منطقه 01 ساری سنگده 1133653121
مازندران منطقه 01 ساری زلم رودبار 1133632444
مازندران منطقه 01 ساری فرح آباد 1133462455

 

مازندران منطقه 01 ساری محمدآباد 1133623217
مازندران منطقه 01 سوادکوه شربگاه 1142445700
مازندران منطقه 01 سوادکوه پل سفید 1142421721
مازندران منطقه 01 سوادکوه زیراب 1142452098
مازندران منطقه 01 سوادکوه ورسک 1142472200
مازندران منطقه 01 سیمرغ کیاکلا 1142350571
مازندران منطقه 01 عباس آباد سلمانشهر 1154613320
مازندران منطقه 01 عباس آباد عباس اباد 1154621915
مازندران منطقه 01 فریدونکنار شرب محله 1135673707
مازندران منطقه 01 فریدونکنار شماره 1 1135669973
مازندران منطقه 01 قائم شهر شماره 1 1142227600
مازندران منطقه 01 قائم شهر شماره 3 1142245765
مازندران منطقه 01 گلوگاه گلوگاه1 1134662166
مازندران منطقه 01 گلوگاه نیالا 1134659407
مازندران منطقه 01 محمودآباد شخرود 1144882910
مازندران منطقه 01 محمودآباد شهدای 7 ترب 1144742555
مازندران منطقه 01 میاندورود سورک 1133886240
مازندران منطقه 01 میاندورود طبقده 1133753653
مازندران منطقه 01 نور چمستان 1144662250
مازندران منطقه 01 نور بلده 1144613418
مازندران منطقه 01 نور لاوی ج 1144632253
مازندران منطقه 01 نور رویان 1144542178
مازندران منطقه 01 نوشهر صلاح الدینکلا 1152172006
مازندران منطقه 01 نوشهر کجور 1152344137
مازندران منطقه 01 نوشهر پول 1152392805
مازندران منطقه 01 نوشهر شماره یک 1152333307
مازندران منطقه 01 نکا شماره 1 1134722015
مازندران منطقه 01 نکا اطرب 1134713342
مازندران منطقه 01 نکا طوسکلا 1134752818
مازندران منطقه 01 کلاردشت حسنکیف 1152622905
مراغه منطقه 02 مراغه مرکز خدمات جامع سلامت هاشم اباد 4137249833
مرکزی منطقه 06 آشتیان شهید کاش یف 8637224740
مرکزی منطقه 06 اراک ارسطو 8632776565

 

مرکزی منطقه 06 اراک شهدای صفری 8634576402
مرکزی منطقه 06 اراک زینب کیبی )س( 8634053805
مرکزی منطقه 06 تفرش شماره 2 )22بهمن( 8636235720
مرکزی منطقه 06 خنداب مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی جاورسیان 8635642502
مرکزی منطقه 06 خنداب مرکز خدمات جامع سلامت خنداب 8635624737
مرکزی منطقه 06 دلیجان پایگاه سلامت امام حسر یی 8644224485
مرکزی منطقه 06 شازند مرکز خدمات جامع سلامت هندودر 8638423250
مرکزی منطقه 06 شازند مرکز خدمات جامع سلامت مهاجران 8638613222
مرکزی منطقه 06 شازند مرکزخدمات جامع سلامت شماره 1 8638224937
مرکزی منطقه 06 فراهان فرمهر یی 8633724306
مرکزی منطقه 06 محلات مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک 8643222266
مرکزی منطقه 06 محلات مرکز خدمات جامع سلامت نیم ور 8643322400
مرکزی منطقه 06 کمیجان میلاجرد 8635552285
مرکزی منطقه 06 کمیجان کمیجان 8635452277
مشهد منطقه 01 باخرز بیمارسان خاتم الانبیاء 5154827109
مشهد منطقه 09 بردسکن مرکز خدمات جامع سلامت طالقا یب 5155434194
مشهد منطقه 09 بینالود طرقبه 5134222612
مشهد منطقه 09 بینالود شاندیز 5134286103
مشهد منطقه 09 تایباد مرکز امام خمی ین )ره( 5154524462
مشهد منطقه 09 چناران طالقا یب 5146128001
مشهد منطقه 09 چناران ابن سینا 5138323011
مشهد منطقه 09 خلیل آباد مرکز معر یی شهرستان مرکزمنتخب کووید 19 5157728007
مشهد منطقه 09 خواف وحدت 5154222134
مشهد منطقه 09 درگز صیاد شربازی 5146221009
مشهد منطقه 09 رشتخوار جنگل 5156243203
مشهد منطقه 09 رشتخوار رشتخوار 5156229665
مشهد منطقه 09 شخس شهید بهی 5134538465
مشهد منطقه 09 فریمان شهید اعتباری 5134631816
مشهد منطقه 09 قوچان  خدمات جامع سلامت شهری روستایب امام خمی ین 5147233416
مشهد منطقه 09 مشهد 1 آب و برق 5138677606
مشهد منطقه 09 مشهد 1 شهرک لشکر 5135217497
مشهد منطقه 09 مشهد 1 حا یچ اربایب 5136670016
مشهد منطقه 09 مشهد 2 پنج ی یی 5132171114

 

مشهد منطقه 09 مشهد 2 وحدت 5132596531
مشهد منطقه 09 مشهد 3 مرکز خدمات جامع سلامت شهری احمدی 5137230366
مشهد منطقه 09 مشهد 3 مرکز خدمات جامع سلامت خواجه ربیع 5137414100
مشهد منطقه 09 مشهد 3 مرکز خدمات جامع سلامت سیلو 5132701695
مشهد منطقه 09 مشهد 5 ساختمان 5133724363
مشهد منطقه 09 مشهد 5 سیدی 5133800162
مشهد منطقه 09 مشهد ثامن امام علی 5138528185
مشهد منطقه 05 کاشمر ریوش 5155823313
مشهد منطقه 05 کاشمر عصمتیه 5155241804
مشهد منطقه 09 کلات مرکز خدمات جامع سلامت شهری -روستایب کلات 5134723155
نیشابور منطقه 09 فربوزه همت آباد شهر کهنه 5143563355
نیشابور منطقه 09 فربوزه فربوزه 5143522880
نیشابور منطقه 09 نیشابور قدمگاه 5143224033
نیشابور منطقه 09 نیشابور عشق آباد 5142723288
نیشابور منطقه 09 نیشابور درود 5143232010
نیشابور منطقه 09 نیشابور خروین 5143268533
نیشابور منطقه 09 نیشابور بار 5143553443
نیشابور منطقه 09 نیشابور چکنه 5142073244
نیشابور منطقه 09 نیشابور شهری 7 5143340034
نیشابور منطقه 09 نیشابور شماره یک شهری 5142254563
نیشابور منطقه 09 نیشابور سالاری 5142943339
هرمزگان منطقه 05 ابوموسی مرکز خدمات جامع سلامت ابوموسی 7635623601
هرمزگان منطقه 05 بستک امربی 7644322650
هرمزگان منطقه 05 بستک جناح 7644344009
هرمزگان منطقه 05 بشاگرد شدشت 7642531226
هرمزگان منطقه 05 بشاگرد گوهران 7642530226
هرمزگان منطقه 05 بندر عباس پیامیب اعظم 9172855699
هرمزگان منطقه 05 بندر عباس رسالت 7633684338
هرمزگان منطقه 05 بندر عباس سیدجمال الدین اسدآبادی 7632245600
هرمزگان منطقه 05 بندر عباس سیدمظفر 7633332830
هرمزگان منطقه 05 بندر عباس هرمز 7635322231
هرمزگان منطقه 05 بندر عباس فر یی 7632520033
هرمزگان منطقه 05 بندر لنگه شهید رجایب 7644244022

 

هرمزگان منطقه 05 بندر لنگه چارک 7644240280
هرمزگان منطقه 05 پارسیان رازی 7344653866
هرمزگان منطقه 05 جاسک رازی 7642521921
هرمزگان منطقه 05 جاسک لربدف 7644522063
هرمزگان منطقه 05 حا یچ آباد شهید اما یب 7635424036
هرمزگان منطقه 05 حا یچ آباد شگزاحمدی 7635448031
هرمزگان منطقه 05 خمرب شهری بندرخمرب 7633225235
هرمزگان منطقه 05 خمرب مرکز خدمات جامع سلامت کهورستان 7633240719
هرمزگان منطقه 05 خمرب مرکز خدمات جامع سلامت روئیدر 7633333324
هرمزگان منطقه 05 رودان امام خمی ین 7642883980
هرمزگان منطقه 05 رودان زیارتعلی 7642875592
هرمزگان منطقه 05 رودان جغر یی شمالی 9014984162
هرمزگان منطقه 05 سربیک فطمه الزهرا 9176544017
هرمزگان منطقه 05 قشم مرکز شهری قشم 7635222759
هرمزگان منطقه 05 قشم مرکز درگهان 7635262555
هرمزگان منطقه 05 قشم مرکز رمکان 7635277430
هرمزگان منطقه 05 قشم مرکز خدمات جامع سوزا 9195763080
هرمزگان منطقه 05 میناب مرکز خدمات جامع سلامت سندرک 7642384172
هرمزگان منطقه 05 میناب توکهور هشتبندی 7642390291
هرمزگان منطقه 05 میناب شهید عمرا یب 7642225921
هرمزگان منطقه 05 کیش مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی 7644432434
همدان منطقه 03 بهار شهیدان وزیری 8134511384
همدان منطقه 03 بهار شبانه روزی صالح آباد 8134624711
همدان منطقه 03 بهار شبانه روزی لالجر یی 8134529251
همدان منطقه 03 تویسرکان شکان 8134732858
همدان منطقه 03 تویسرکان فرسفج 8134737827
همدان منطقه 03 تویسرکان شهیدمد یب 8134929003
همدان منطقه 03 رزن دک یب اعلایب قروه 8136462321
همدان منطقه 03 رزن شهید مصطفوی دمق 8136423212
همدان منطقه 03 رزن شهرک فرهنگیان 8136224173
همدان منطقه 03 رزن کرفس 8136332900
همدان منطقه 03 فامنر یی فامنر یی 8136828398
همدان منطقه 03 ملایر مرکز خدمات جامع سلامت باغ گل)شماره3( 8132222326

 

همدان منطقه 03 ملایر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی سامن 8132422253
همدان منطقه 03 ملایر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ازندریان 8132312312
همدان منطقه 03 نهاوند فربوزان 8133723342
همدان منطقه 03 نهاوند شهید طالبیان 8133237844
همدان منطقه 03 نهاوند گیان 8133422438
همدان منطقه 03 همدان شهید دیباج 8138331024
همدان منطقه 03 همدان مریانج 8134265490
همدان منطقه 03 همدان امام حسر یی)ع( 8132660550
همدان منطقه 03 همدان ولیعصر 8134227337
همدان منطقه 03 همدان شبانه روزی قهاوند 8138462648
همدان منطقه 03 کبودرآهنگ شفا 8135220448
همدان منطقه 03 کبودرآهنگ شربین سو 8135363366
همدان منطقه 03 کبودرآهنگ گل تپه 8135328622
کاشان منطقه 07 آران و بیدگل ثامن الحجج 3154825957
کاشان منطقه 07 آران و بیدگل زنده یاد کریمشاهی سفیدشهر 3154833233
کاشان منطقه 07 آران و بیدگل ابوزیدآباد 3154253344
کاشان منطقه 07 آران و بیدگل شدار شهید ساک ین 3154739166
کاشان منطقه 07 کاشان شمس آبادی قمصر 3155642070
کاشان منطقه 07 کاشان جوشقانقالی 3155662330
کاشان منطقه 07 کاشان فاطمه الزهراء مشکات 3155683244
کاشان منطقه 07 کاشان گلاب یچ 3155421320
کردستان منطقه 03 بانه شماره 3 8734243233
کردستان منطقه 03 بیجار شماره 4 8738224893
کردستان منطقه 03 بیجار حسن آباد یاسوکند 8738422232
کردستان منطقه 03 دهگلان شماره 1 8735125501
کردستان منطقه 03 دیواندره قدس 2 8738727290
کردستان منطقه 03 دیواندره زرینه 8738822211
کردستان منطقه 03 شو آباد شوآباد 8734823097
کردستان منطقه 03 شو آباد اورامان تخت 8734883274
کردستان منطقه 03 سقز شهید کرباسی 8736224446
کردستان منطقه 03 سنندج بهاران 8733777610
کردستان منطقه 03 سنندج عباس آباد 8733512592
کردستان منطقه 03 سنندج حسر یی آباد 8733471222

 

کردستان منطقه 03 قروه شماره 1 8735220161
کردستان منطقه 03 قروه شیش آباد 8735421066
کردستان منطقه 03 مریوان شماره 5 8734521478
کردستان منطقه 03 کامیاران شماره 1 8735525354
کردستان منطقه 03 کامیاران موچش 8735652026
کرمان منطقه 08 ارزوئیه بیمارستان امام حسر یی 3448481862
کرمان منطقه 08 ارزوئیه شبانه روزی صوغان 3442483067
کرمان منطقه 08 بافت ولی عصر 3442422289
کرمان منطقه 08 بردسرب شهری شماره 1 3433526074
کرمان منطقه 08 رابر بیمارستان امام خمی ین 3442451624
کرمان منطقه 08 راور شهری شفا 3433729795
کرمان منطقه 08 زرند قمر ب ین هاشم 3433439296
کرمان منطقه 08 شهربابک بهار 3434112489
کرمان منطقه 08 کرمان حاج علی رستمی 3433120452
کرمان منطقه 08 کرمان مرکز 22 بهمن 3433317510
کرمان منطقه 08 کرمان باقدرت 3433210030
کرمان منطقه 08 کرمان مرکز12 فروردین 3432487542
کرمان منطقه 08 کرمان شبانه روزی راین 3433760024
کرمان منطقه 08 کرمان شبانه روزی ماهان 3433772324
کرمان منطقه 08 کرمان مرکز شبانه روزی شهداد 3433750480
کرمان منطقه 08 کرمان مرکز شبانه روزی چ یبود 3433271414
کرمان منطقه 08 کرمان شبانه روزی گلباف 3433752808
کرمان منطقه 09 کوهبنان بیمارستان ابوحامد کوهبنا یب 3433491101
کرمانشاه منطقه 03 اسلام آباد غرب مرکز شهری روستایب شماره 2 8345232429
کرمانشاه منطقه 03 پاوه مرکز شهری روستایب شماره 1 8346136260
کرمانشاه منطقه 03 ثلاث باباجا یب شهری روستایب تازه آباد 8346724900
کرمانشاه منطقه 03 جوانرود مرکز شهری روستایب شماره 1 8346234144
کرمانشاه منطقه 03 دالاهو مرکز شهری روستایب شماره 1 8343725125
کرمانشاه منطقه 03 روانسر مرکز شهری روستایب شماره 1 8346527202
کرمانشاه منطقه 03 شپل ذهاب مرکز شهری روستایب شماره 2 8342225148
کرمانشاه منطقه 03 سنقر مرکز شهری روستایب شماره 3 8348436655
کرمانشاه منطقه 03 صحنه مرکز شهری روستایب شماره 1 8348332311
کرمانشاه منطقه 03 قصر شربین مرکز شهری روستایب شماره 1 8342427425

 

کرمانشاه منطقه 03 گیلانغرب مرکز شهری روستایب شماره 1 8343222086
کرمانشاه منطقه 03 هرسر یی مرکز شهری روستایب شماره 2 8345124423
کرمانشاه منطقه 03 کرمانشاه مرکز شهری ثامن الائمه 8334291980
کرمانشاه منطقه 03 کرمانشاه مرکز شهری امام خمی ین 8338287510
کرمانشاه منطقه 03 کرمانشاه مرکز شهری جعفرآباد 8338421025
کرمانشاه منطقه 03 کرمانشاه مرکز شهری سینا )حاج منصویب( 8337234004
کرمانشاه منطقه 03 کنگاور مرکز شهری روستایب شماره 1 8348235008
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 باشت شهید بهش ین 7432622225
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 بهم ین لیکک 7432822206
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 بویراحمد مادوان 7433332030
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 بویراحمد مارگون 7433282408
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 بویراحمد لوداب 7433280684
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 چرام چرام 7432364541
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 چرام شفاریاب 7433364541
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 دنا پاتاوه 7433443813
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 دنا سیسخت 7433444656
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 گچساران شهید بشارت 7432222189
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 لنده لنده 7432462822
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 کهگیلویه دیشموک 9172332919
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 کهگیلویه شهیدبهش ین 9172332919
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 کهگیلویه قلعه رئیسی 9172332919
کهگیلویه و بویراحمد منطقه 05 کهگیلویه سوق 9172332919
یزد منطقه 07 ابرکوه شهید مطهری 3532820728
یزد منطقه 07 اردکان مرکز خدمات جامع سلامت 4 3532222124
یزد منطقه 07 بافق مرکز شماره دو 3532423080
یزد منطقه 07 بهاباد مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایب 3532473304
یزد منطقه 07 تفت مرکز محمد رسول الله 3532633012
یزد منطقه 07 خاتم هرات 3532575143
یزد منطقه 07 خاتم مروست 3532583960
یزد منطقه 07 صدوق اشکذر 3532722424
یزد منطقه 07 مهریز شهید بهش ین 3532523090
یزد منطقه 07 میبد مرکز خدمات جامع شماره یک شهری 3532343015
یزد منطقه 07 یزد امامشهر 3535257115

 

یزد منطقه 07 یزد زارچ 3536723103
یزد منطقه 07 یزد رحمت آباد 3538221851
یزد منطقه 07 یزد نیکوپور 3536222777

منبع:جماران

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید