عکس‌های برگزیده روز

عکس‌های برگزیده روز از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.