ضد عفونی شهر قم به همت سپاه (فیلم)

ضد عفونی شهر قم به همت سپاه (فیلم)

عملیات ضد عفونی نقاط مختلف شهر قم به همت نیروهای سپاه در حال انجام است و نقاط مختلف شهر به وسیله ماشین‌‌‌های مخصوص در حال سمپاشی و گندزدایی است. قرار است این عملیات هر هفته دوبار انجام شده و تمام شهر قم ضدعفونی شود.