روایت مرکز آمار از اشتغال زنان در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که در سال گذشته زنان سهمی حدودا ۱۵ درصدی از جمعیت ۲۳ میلیون نفری شاغلان داشته‌اند.

اما سالنامه آماری نظام اداری کشور حاکی از این است که در سال ۱۴۰۱ سهم زنان از اشتغال در دستگاه‌ها یا به قولی استخدام دولتی حدودا ۴۴.۴ درصد بوده. تعداد شاغلان در این بخش بیش از ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار نفر است.

سهم زنان در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت بیش از نیمی از شاغلان است و در مقابل در ۸ وزارتخانه‌ سهمی کمتر از ۲۰ درصد را داشته اند.

رقابت بین وزارتخانه‌های تخصصی نفت و نیرو برای تبدیل شدن به مردانه‌ترین وزارتخانه‌های کشور جدی است، کدام یک عنوان مردانه‌ترین وزارت‌خانه کشور را داراست؟