تکرار یاوه‌گویی ترامپ علیه مسئولان ایران

تکرار یاوه‌گویی ترامپ علیه مسئولان ایران آمریکا, سران ایران, دونالد ترامپ

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر گزافه‌گویی‌های خود را به زبان فارسی در توئیتر منتشر کرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در توئیتر خود با تگرار گزافه‌گویی‌های گذشته‌اش و در مداخله‌جویی آشکار نوشت:

«مردم نجیب ایران، که آمریکا را دوست می دارند، سزاوار دولتی هستند که بیش از تمرکز بر کشتن آنها به جرم احترام خواهی، به آنها کمک کند تا به رؤیاهایشان دست یابند. سران ایران به جای آن که ایران را به سمت ویرانی بکشانند، باید هراس‌افکنی را کنار بنهند و ایران را دوباره باعظمت کنند!»

منبع: ایلنا