تمجید مجری تلویزیون از رفتار «همایون شجریان» بعد از درگذشت استاد

مجری صداوسیما:رفتار متین همایون شجریان دوقطبی‌سازی بعد از درگذشت شجریان را کنترل کرد و آب به آسیاب کسی نریخت.

مردم از دوقطبی شدن فضا خسته شده‌اند.