تغییر نام خیابان مهرداد جنوبی به سهیل گوهری/ اختلاف شورای شهری‌ها بر سر نامگذاری معابر

تغییر نام خیابان مهرداد جنوبی به سهیل گوهری/ اختلاف شورای شهری‌ها بر سر نامگذاری معابر

در صحن امروز شورای شهر موضوع تغییر نام برخی از خیابان‌ها مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت از جمله این تغییر نام‌ها مربوط به تغییر نام خیابان مهرداد جنوبی به خیابان مرحوم سهیل گوهری بود.

صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران درباره نامگذاری خیابانی به نام سهیل گوهری که با پیشنهاد حجت نظری و کمیته نامگذاری خیابان‌ها در شورای شهر مطرح شد، گفت:‌ اینکه کوچه‌ای به نام مرحوم گوهری باشد مسأله‌ای نیست ولی این موضوع باعث ایجاد انتقاداتی به شورای شهر پنجم شده و برخی می‌گویند که شورای پنجم فقط کارش نامگذاری کوچه و خیابان است.

زهرا نژادبهرام عضو دیگر شورا نیز بیان داشت: آیا برای تغییر نام خیابان مهرداد جنوبی به خیابان سهیل گوهری با اهالی محل صحبت شده است و آیا هر خبرنگار و روزنامه‌نگاری که دچار حادثه شود، نامگذاری خیابانی برای آن خواهیم داشت؟

مجید فراهانی عضو دیگر شورای شهر تهران با مخالفت بر سر این نامگذاری گفت: شورای بعدی که فعالیت خود را آغاز کند تصمیمات مربوط به نامگذاری‌ها را ملغی می‌کند و این مسأله بازخورد مثبتی نخواهد داشت.

حجت نظری در پاسخ به انتقادات گفت: بیایید منافع شخصی‌مان را کنار بگذاریم نامگذاری یک خیابان 200 متری رفیق‌بازی نیست.

به گزارش فارس، در نهایت با 13 رأی موافق از 19 عضو حاضر در شورای شهر نام خیابان مهرداد جنوبی به خیابان سهیل گوهری تغییر کرد.