تعداد زیردریایی‌های پیشرفته هر کشور / ایران ۲۹ – ۴ آذربایجان!/فیلم

تعداد زیردریایی‌های پیشرفته هر کشور | ایران ۲۹ - ۴ آذربایجان!

ویدیویی جالب که تعداد زیردریایی‌های متعلق به کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد ببینید.