باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته پلمب شد/تصاویر

باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته2 باشگاه ورزشی مختلط در فرشته, پلمپ باشگاه فرشته

یک باشگاه ورزشی مختلط در حوالی خیابان فرشته تهران با دستور مرجع قضایی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران پلمب و مدیران آن بازداشت شدند.

باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته باشگاه ورزشی مختلط در فرشته, پلمپ باشگاه فرشته

 

دادسرای ارشاد تهران اعلام کرد: باشگاه ورزشی مختلط در حوالی خیابان فرشته تهران پس از دریافت گزارش مردمی در بستر سامانه دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران(ارشاد) و درخواست پیگیری ویژه به دستور مرجع قضایی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران پلمب و متصدیان آن بازداشت شدند.

 

باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته4 باشگاه ورزشی مختلط در فرشته, پلمپ باشگاه فرشته

 

باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته5 باشگاه ورزشی مختلط در فرشته, پلمپ باشگاه فرشته

 

باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته3 باشگاه ورزشی مختلط در فرشته, پلمپ باشگاه فرشته

 

باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته2 باشگاه ورزشی مختلط در فرشته, پلمپ باشگاه فرشته