اولین سشوار چه شکلی بود؟

اولین سشوار چه شکلی بود؟

اولین سشوار با حجم بسیار بزرگ را ببینید.