انفجار دوباره موشک استارشیپ

انفجار دوباره موشک استارشیپ

اسپیس‌ایکس (spaceX) آخرین نمونه از فضاپیما‌های استارشیپ خود به نام SN ۹ را برای اولین آزمایش به هوا فرستاد تا ارتفاع ۶ مایلی (۹.۶ کیلومتری) مشابه فضاپیمای SN ۸ را طی کند، اما نتیجه این آزمایش با آزمایش قبلی یکسان بود و این فضاپیمای بزرگ هم هنگام فرود منفجر شد.