احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۹۷ ابلاغ شد

    کد خبر :290400

احکام مالیاتی قانون مالیاتی بوجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰ اسفند ۹۶ مجلس با امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی، ابلاغ شد.

به گزارش ایبنا، در قالب تبصره ۵ اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۶

الف سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۱.۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود / نرخ مالیات بر کل در آمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استثنای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آ «وزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰) ونسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵) تعیین می‌شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

احکام ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر حکم فوق حاکم است.

ب- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشورواریز کند. صد در صد (۱۰۰٪) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بوجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. ۲۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص معیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان برنامه و بوجه استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر هزینه شود. وجوه فوق مشول مالیات به نرخ صفر است.

ج- دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانون را به صورت جمعی – خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت نماید. دستوالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه بیکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارئه می‌نماید. عملکرد معافیت ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهدشد.

۱-متن زیر به حز ۱ بند (ب) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جز با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲-محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

و -سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشول مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز وبرای موارد مندرج درماده مذکور به مصرف برساند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آیین‌نامه اجرایی این بند مختص سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مسترک سازنان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درامد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (۱۰) محاسبه و دریافت نماید.

ط- توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جز (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه بودجه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸) نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲) نقاط روستایی و عشایری تعیین می شود. تشخیص این شرایط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

م- از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید با نشان ایرانی هفتاد و پنج (۷۵) ریال تولید مشترک صد و پنجاه ریال، تولید داخل با نشان بین‌الملی دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و وارداتی ششصد (۶۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مذبور را از تولید کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع دریف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور طی ردیف‌های شماره ۱۲۷۵۰۰و ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه‌های ورزشی و جوانان به میزان سی درصد (۳۰)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (۲۰) و بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد(۵۰) قرار می‌گیرد.

ن- در راستای بهبود شاخص‌های محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیر اصولی پسماند‌های عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف نیم درصد ۵/. درصد از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید تا برای ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و سازمان برنامه بودجه کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ف- دولت موظف است شصت درصد (۶۰) از سود خالص از واردات خودرو در سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده وپس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰/.) آن را از محل ردیف هزینه ای ۵۳۰۰۰۰-۶۳ صرف سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجادویژه خواری (رانت) موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.
تبصره ۷ –

ه – به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و منابع معدنی ایران بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی‌ها به دولت بابت مالیات و سپد سهام تا سقف جهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه نهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال را با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام نماید.
تبصره ۱۰ –

االف – شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار وهفتصد وپنجاه میلیارد (۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هریک از بیمه از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای علی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان داهداری و حمل و نقل کشوری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاها در جدول شماره ۷ این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

و- وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به حساب شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می شود از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ز- انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود.

شرکت‌های مذکور باید بر اساس صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ شده باشند.

۲- شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.
تبصره ۱۱ –

مالیات ناشی ار تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

ح- در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات بر اساس قانون سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

زائران اربعین که از تاریخ سوم مهر ماه ۱۳۹۷ تا بیست‌ودوم آبان‌ماه ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.
تبصره ۱۹ –

درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزه‌های ۱ و ۲ بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم موصوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰ برخوردار می باشد.

تبصره ۲۱- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۰۲.۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

تبصره ۲۵- کلیه احکام مندج در قانون صرفا مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید