بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال ۱۳۹۶ قریب به ۶۲ تن اتو برقی، وارد کشور شده است.

بر اساس آمار گمرکبه گزارش افکارنیوز، در تیرماه سال ۱۳۹۶ قریب به ۶۲ تن اتو برقی ، به ارزش ریالی ۳۰۸۱۱۹۸۴۶۹۹ و ارزش دلاری ۹۴۷۹۰۴ وارد کشور شده است.

کشور ترکیه با صادرات ۴۱ تن اتو برقی، با ارزش ریالی ۱۴۴۶۸۱۶۴۵۰۱ و ارزش دلاری ۴۴۵۶۸۸ و همچنین کشور ایتالیا نیز با صادر کردن قریب به ۷ تن اتو برقی، به ارزش دلاری ۵۰۰۰۰ و ارزش ریالی ۱۶۲۷۲۵۰۰۰۰ جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

چند تن از اتوهای وارداتی ایران ایتالیایی و فرانسوی هستند؟