آقای رئیس جمهور! زمانی شما در دولت گذشته از دلار ۵۰۰۰ تومان وحشت داشتید. اکنون با دلار ۳۸۰۰۰ تومان و سکه در مرز ۲۰۰۰۰چه می کنید؟

قیمت اجناس بر اساس دلار تنظیم می شود. آقای رئیسی قدرتها ماندگار نیستند؛ فکری به حال اقتصاد کشور کنید. بخش مهمی از اعتراضات ریشه اقتصادی دارد. وعده های زیادی دادید تخلف نشود.