این فرد که میرزا آقا نام دارد در حضور روحانی، با پوستری بر دست نگاهی توام با بیم و امید به روحانی که در حال سخنرانی بود دارد و یک بخش مهمی از جامعه را نمایندگی می کند. حالا استاندار اردبیل با میرزا آقا دیدار کرده و خبر از دیدار قریب الوقوع او با حسن روحانی داده است.