ارزش دلاری این میزان صادرات ۶۵۳۳۶۱۳ و ارزش ریالی آن ۲۱۲۴۴۳۳۲۰۹۰۵ بوده است.

ماهکشور طرف معاملهوزن (ک.گ)ارزش ریالیارزش دلاری
۱چین۳۸۲۲۱۰۸۴۷۰۰۶۵۰
۱افغانستان۱۵۲۱۹۱۱۴۳۵۴۳۱۹۱۰۴۴۴۲۶۸۸
۱امارات متحده عربی۳۸۱۷۲۸۳۸۵۹۰۲۲۴۷
۱تاجیکستان۱۱۷۳۲۱۱۴۱۳۳۵۸۸۸۳۵۱۹۶
۱ترکیه۱۵۷۱۷۷۶۴۳۵۴۵۵۹۲۳۵۷۶
۱ترکمنستان۶۹۳۹۷۰۲۱۵۲۸۵۲۲۱۶۵۹
۱عراق۱۲۰۹۷۱۱۱۵۹۸۱۶۵۲۵۸۳۵۷۶۳۳
۲آفریقای جنوبی۷۰۰۱۴۸۷۱۴۰۸۸۴۵۸۳
۲ارمنستان۶۵۶۳۲۵۶۰۵۱۹۵
۲افغانستان۲۲۲۱۹۸۲۰۹۹۶۰۱۶۰۸۱۶۴۷۱۵۹
۲امارات متحده عربی۲۴۸۰۱۳۶۷۸۳۹۰۴۴۲۱۶
۲تاجیکستان۱۳۷۲۳۱۳۳۵۴۰۱۹۵۵۴۱۱۵۶
۲ترکیه۹۸۶۰۴۷۹۷۱۳۶۵۰۱۴۷۸۴
۲ترکمنستان۳۸۱۲۴۱۳۰۲۷۸۸۱۱۲۷۳۰
۲عراق۱۲۴۱۰۸۱۲۰۷۲۸۵۹۱۱۰۳۷۲۱۳۹
۲قزاقستان۱۳۵۵۰۳۴۵۳۲۸۱۵۵۲
۲لبنان۶۳۱۸۴۵۵۴۴۳۵۶۰۱۴۰۳۶
۲نیوزیلند۲۰۰۰۲۸۲۷۶۰۰۰۰۸۷۱۴
۳گرجستان۱۰۰۰۹۷۳۵۳۰۰۳۰۰
۳آذربایجان۳۹۰۰۱۲۶۵۳۱۶۰۰۳۹۰۰
۳ارمنستان۴۰۳۸۹۳۲۸۰۱۲۰
۳افغانستان۲۶۳۷۵۸۲۴۹۸۷۶۰۶۳۵۷۷۷۰۰۴۶
۳امارات متحده عربی۱۰۰۰۰۱۲۰۵۳۳۱۲۴۰۳۷۱۴۴
۳ترکمنستان۲۹۱۳۲۸۳۵۷۳۶۴۴۸۷۳۹
۳جمهوری عربی سوریه۶۲۲۷۹۵۴۵۵۴۶۶۹۶۶۱۶۸۱۰۱
۳عراق۴۴۶۱۶۸۴۳۵۸۷۴۵۸۳۰۵۱۳۴۳۳۶۷
۳لبنان۱۴۱۸۳۴۹۳۹۳۹۹۱۶۱۵۲۲۱
۴آذربایجان۴۷۹۰۲۱۷۶۶۳۳۴۸۶۷۰۶
۴آلمان۶۳۲۱۶۲۴۵۰۰۰۰۵۰۰۰
۴ارمنستان۵۰۰۴۸۸۶۲۵۰۰۱۵۰۰
۴افغانستان۱۶۵۸۹۹۱۵۵۳۹۶۸۴۷۵۵۴۷۷۷۳۶
۴امارات متحده عربی۲۷۲۶۳۶۱۴۵۸۱
۴تاجیکستان۳۳۶۴۲۳۲۸۲۸۱۷۶۵۶۱۰۰۹۲۶
۴ترکمنستان۱۲۴۷۰۱۲۱۸۷۲۷۰۵۰۳۷۴۰۳
۴جمهوری عربی سوریه۱۷۷۹۵۶۹۳۷۹۱۴۶۰۲۱۳۵۴
۴عراق۹۸۱۶۶۹۲۹۱۷۶۹۳۰۸۲۸۵۴۷۲
۴قرقیزستان۶۵۰۶۳۶۸۵۰۵۰۱۹۵۰
۴قطر۶۷۸۴۶۶۲۳۵۵۸۴۰۲۰۳۵۲
۴لبنان۱۹۹۲۶۱۳۹۱۷۷۲۰۶۰۴۲۸۰۴
۵آذربایجان۱۸۹۵۷۱۶۸۶۹۴۳۷۸۱۵۱۲۷۱
۵ارمنستان۱۲۹۵۱۲۷۱۹۶۷۱۵۳۸۸۵
۵افغانستان۱۱۶۹۲۲۱۱۰۵۰۹۸۴۲۲۷۳۳۷۱۵۴
۵تاجیکستان۱۵۷۷۱۱۵۴۷۷۰۸۴۳۹۴۷۳۱۳
۵ترکمنستان۶۸۸۰۶۷۶۸۱۰۳۸۰۲۰۶۴۰
۵سنگال۲۰۲۰۰۲۲۲۹۵۸۸۹۷۷۶۸۱۰۱
۵عراق۱۸۳۷۹۲۱۹۵۰۲۹۶۰۶۹۱۵۹۵۳۴۲
۵قرقیزستان۴۰۱۳۳۹۴۲۶۳۷۵۰۱۲۰۳۹
۵قزاقستان۱۲۹۰۲۱۲۲۷۵۹۵۰۶۴۵۰
۵قطر۶۱۵۷۶۹۲۸۲۰۰۹۱۲۱۱۴۹
۵لبنان۸۴۷۵۵۶۰۳۷۴۰۱۱۱۷۱۳۴