ارزش دلاری این میزان صادرات ۶۵۳۳۶۱۳ و ارزش ریالی آن ۲۱۲۴۴۳۳۲۰۹۰۵ بوده است.

ماه کشور طرف معامله وزن (ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۳۸۲ ۲۱۰۸۴۷۰۰ ۶۵۰
۱ افغانستان ۱۵۲۱۹۱ ۱۴۳۵۴۳۱۹۱۰۴ ۴۴۲۶۸۸
۱ امارات متحده عربی ۳۸۱ ۷۲۸۳۸۵۹۰ ۲۲۴۷
۱ تاجیکستان ۱۱۷۳۲ ۱۱۴۱۳۳۵۸۸۸ ۳۵۱۹۶
۱ ترکیه ۱۵۷۱۷ ۷۶۴۳۵۴۵۵۹ ۲۳۵۷۶
۱ ترکمنستان ۶۹۳۹ ۷۰۲۱۵۲۸۵۲ ۲۱۶۵۹
۱ عراق ۱۲۰۹۷۱ ۱۱۵۹۸۱۶۵۲۵۸ ۳۵۷۶۳۳
۲ آفریقای جنوبی ۷۰۰ ۱۴۸۷۱۴۰۸۸ ۴۵۸۳
۲ ارمنستان ۶۵ ۶۳۲۵۶۰۵ ۱۹۵
۲ افغانستان ۲۲۲۱۹۸ ۲۰۹۹۶۰۱۶۰۸۱ ۶۴۷۱۵۹
۲ امارات متحده عربی ۲۴۸۰ ۱۳۶۷۸۳۹۰۴ ۴۲۱۶
۲ تاجیکستان ۱۳۷۲۳ ۱۳۳۵۴۰۱۹۵۵ ۴۱۱۵۶
۲ ترکیه ۹۸۶۰ ۴۷۹۷۱۳۶۵۰ ۱۴۷۸۴
۲ ترکمنستان ۳۸۱۲ ۴۱۳۰۲۷۸۸۱ ۱۲۷۳۰
۲ عراق ۱۲۴۱۰۸ ۱۲۰۷۲۸۵۹۱۱۰ ۳۷۲۱۳۹
۲ قزاقستان ۱۳۵ ۵۰۳۴۵۳۲۸ ۱۵۵۲
۲ لبنان ۶۳۱۸ ۴۵۵۴۴۳۵۶۰ ۱۴۰۳۶
۲ نیوزیلند ۲۰۰۰ ۲۸۲۷۶۰۰۰۰ ۸۷۱۴
۳ گرجستان ۱۰۰۰ ۹۷۳۵۳۰۰ ۳۰۰
۳ آذربایجان ۳۹۰۰ ۱۲۶۵۳۱۶۰۰ ۳۹۰۰
۳ ارمنستان ۴۰ ۳۸۹۳۲۸۰ ۱۲۰
۳ افغانستان ۲۶۳۷۵۸ ۲۴۹۸۷۶۰۶۳۵۷ ۷۷۰۰۴۶
۳ امارات متحده عربی ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۵۳۳۱۲۴۰ ۳۷۱۴۴
۳ ترکمنستان ۲۹۱۳ ۲۸۳۵۷۳۶۴۴ ۸۷۳۹
۳ جمهوری عربی سوریه ۶۲۲۷۹ ۵۴۵۵۴۶۶۹۶۶ ۱۶۸۱۰۱
۳ عراق ۴۴۶۱۶۸ ۴۳۵۸۷۴۵۸۳۰۵ ۱۳۴۳۳۶۷
۳ لبنان ۱۴۱۸۳ ۴۹۳۹۳۹۹۱۶ ۱۵۲۲۱
۴ آذربایجان ۴۷۹۰ ۲۱۷۶۶۳۳۴۸ ۶۷۰۶
۴ آلمان ۶۳۲ ۱۶۲۴۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰
۴ ارمنستان ۵۰۰ ۴۸۸۶۲۵۰۰ ۱۵۰۰
۴ افغانستان ۱۶۵۸۹۹ ۱۵۵۳۹۶۸۴۷۵۵ ۴۷۷۷۳۶
۴ امارات متحده عربی ۲۷ ۲۶۳۶۱۴۵ ۸۱
۴ تاجیکستان ۳۳۶۴۲ ۳۲۸۲۸۱۷۶۵۶ ۱۰۰۹۲۶
۴ ترکمنستان ۱۲۴۷۰ ۱۲۱۸۷۲۷۰۵۰ ۳۷۴۰۳
۴ جمهوری عربی سوریه ۱۷۷۹۵ ۶۹۳۷۹۱۴۶۰ ۲۱۳۵۴
۴ عراق ۹۸۱۶۶ ۹۲۹۱۷۶۹۳۰۸ ۲۸۵۴۷۲
۴ قرقیزستان ۶۵۰ ۶۳۶۸۵۰۵۰ ۱۹۵۰
۴ قطر ۶۷۸۴ ۶۶۲۳۵۵۸۴۰ ۲۰۳۵۲
۴ لبنان ۱۹۹۲۶ ۱۳۹۱۷۷۲۰۶۰ ۴۲۸۰۴
۵ آذربایجان ۱۸۹۵۷ ۱۶۸۶۹۴۳۷۸۱ ۵۱۲۷۱
۵ ارمنستان ۱۲۹۵ ۱۲۷۱۹۶۷۱۵ ۳۸۸۵
۵ افغانستان ۱۱۶۹۲۲ ۱۱۰۵۰۹۸۴۲۲۷ ۳۳۷۱۵۴
۵ تاجیکستان ۱۵۷۷۱ ۱۵۴۷۷۰۸۴۳۹ ۴۷۳۱۳
۵ ترکمنستان ۶۸۸۰ ۶۷۶۸۱۰۳۸۰ ۲۰۶۴۰
۵ سنگال ۲۰۲۰۰ ۲۲۲۹۵۸۸۹۷۷ ۶۸۱۰۱
۵ عراق ۱۸۳۷۹۲ ۱۹۵۰۲۹۶۰۶۹۱ ۵۹۵۳۴۲
۵ قرقیزستان ۴۰۱۳ ۳۹۴۲۶۳۷۵۰ ۱۲۰۳۹
۵ قزاقستان ۱۲۹۰ ۲۱۲۲۷۵۹۵۰ ۶۴۵۰
۵ قطر ۶۱۵۷ ۶۹۲۸۲۰۰۹۱ ۲۱۱۴۹
۵ لبنان ۸۴۷۵ ۵۶۰۳۷۴۰۱۱ ۱۷۱۳۴