تختی بیمارستانی که در صورت فوت بیمار به تابوت تبدیل می‌شود

تختی بیمارستانی که در صورت فوت بیمار به تابوت تبدیل می‌شود.