عمق فاجعه در بخش کرونایی‌ها در بیمارستان (فیلم)

عمق فاجعه را در یکی از بیمارستان‌ها ببینیم، شاید این طوری متقاعد شدیم که در خانه بمانیم!