گیر کردن هولناک دختر اسکی باز با سر زیر برف (فیلم)

یک دختر اسکی باز که زیر برف های کوهستان آلپ فرانسه گرفتار شده بود توسط دو اسکی باز از مرگ نجات یافت. این دختر 19 ساله هنگام اسکی در یک شیب کوه سرنگون شده و با سر در برف فرو می رود.

تقلای او برای بیرون آمدن از برف بی نتیجه بود تا اینکه دو اسکی باز مرد از راه رسیده و او را که فقط پاهایش بیرون بود با بیل و دست از زیر برف بیرون کشیدند.