وقوع 2 زلزله نسبتا شدید در بندرعباس

بندرعباس در حوالی ساعت ۱۱.۲۰ و ۱۱.۲۹ دو بار لرزید.

دو زمین لرزه نسبتا شدید بندرعباس را به فاصله حدود ۱۰ دقیقه لرزاند.

به گزارش فارس ،این دو زمین لرزه حوالی ساعت ۱۱.۲۰ و ۱۱.۳۰ رخ داد.