جدیدترین اخبار
31 مرداد 1398 ساعت 11:24 دانش و فناوری کد خبر :595491

۷۲ پژوهشگر ایرانی در جمع پراستنادترین های دنیا

تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه جولای سال ۲۰۱۹ در نظام بین المللی رتبه بندی ESI ( essential science indicators) منتشر شده است. این نظام رتبه بندی یک درصد برتر نظام ISI محسوب می شود.

۷۲عضو هیئت علمی علوم پزشکی در این فهرست یک درصد برتر پژوهشگران حضور دارند. فهرست بدون رتبه است و تنها بر اساس شاخص اچ ایندکس (H-Index) مرتب شده است.

جدول فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور

ردیفناممرکزرشته    مرتبه علمیمقالاتاستناداتخوداستنادیH-IndexG-Indexاستناد به ازای مقاله
۱رضا ملک زادهدانشگاه علوم پزشکی تهرانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بالغیناستاد ممتاز۵۹۷۴۸۸۳۳ ۳ درصد ۸۱ ۲۱۴۸۱.۷۹
۲محمد عبداللهیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: سم شناسیاستاد۸۲۹۲۰۱۸۰۲۴ درصد۶۸۱۰۴۲۴.۳۴
۳فریدون عزیزیدانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتیفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)استاد ممتاز۱۱۴۳۲۲۵۹۸۲۰ درصد۶۵۱۱۹۱۹.۷۷
۴امیرحسین صاحبکاردانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروسازی: زیست فناوری داروییاستادیار۷۸۱۱۳۴۲۳۳۴ درصد۶۲۸۵۱۷.۱۸
۵مرتضی محمودیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی نانوفناوری پزشکیاستادیار۲۲۰۱۳۸۰۱۹ درصد۵۸۱۱۴۶۲.۷۳
۶فرشاد فرزادفردانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار۱۹۳۴۹۸۱۴یک درصد۵۷۱۹۳۲۵۸.۱
۷رویا کلیشادیدانشگاه علوم پزشکی اصفهانمتخصص کودکاناستاد۵۷۸۱۴۰۱۸۱۳ درصد۵۴۱۰۵۲۴.۲۵
۸باقر لاریجانیدانشگاه علوم پزشکی تهرانفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)استاد ممتاز۹۳۴۱۴۴۰۳۸ درصد۵۱۸۶۱۵.۴۲
۹نیما رضاییدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکیاستاد۷۱۱۱۰۷۲۴۲۲ درصد۵۱۷۸۱۵.۰۸
۱۰حسین حسین زادهدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروشناسیاستاد ممتاز۳۰۶۹۰۶۴۲۲ درصد۵۰۸۴۲۹.۶۲
۱۱احمد اسماعیل زادهدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی علوم تغذیهاستاد۳۵۲۸۴۰۳۱۱ درصد۴۹۸۲۲۳.۸۷
۱۲شاهین آخوندزاده بستیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی علوم اعصاباستاد۳۵۵۷۴۲۹۱۸ درصد۴۹۷۴۲۰.۹۲
۱۳امیرحسین محویدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیطدانشیار۴۸۵۸۱۳۸۲۲ درصد۴۸۶۳۱۶.۷۷
۱۴مصطفی قربانیدانشگاه علوم پزشکی البرزدکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار۴۷۳۱۸۷۶۰۵ درصد ۴۷ ۱۳۳۳۹.۶۶
۱۵نضال صراف زادگاندانشگاه علوم پزشکی اصفهانفوق تخصص بیماری‌های قلب و عروقاستاد۳۴۷۹۵۰۱ ۹ درصد۴۷۹۰۲۷.۳۸
۱۶علی منتظریجهاد دانشگاهیدکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستاد۳۵۸۸۳۴۸۴ درصد۴۶۸۰۲۳.۳۱
۱۷علیرضا فرومدیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری  تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد۴۱۶۷۳۰۳۱۹ درصد۴۴۵۸۱۷.۵۵
۱۸لیلا آزادبختدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی علوم تغذیهاستاد۲۵۹۶۴۰۶۱۵ درصد ۴۴۷۴۲۴.۷۳
۱۹علی نخودچیدانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد۲۳۲۵۷۴۲۱۰ درصد۴۴۶۲۲۴.۷۵
۲۰مازیار مرادی لاکهدانشگاه علوم پزشکی ایراندکتری تخصصی پزشکی اجتماعیاستاد۱۸۷۳۱۳۸۰یک درصد۴۳۱۷۷۱۶۷.۸
۲۱صدف قاجاریه سپانلودانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی پژوهش محوراستادیار۱۱۸۲۹۰۹۵یک درصد۴۳۱۱۸۲۴۶.۵۶
۲۲رسول دینارونددانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد۳۳۱۷۳۶۶۷ درصد۴۳۶۷۲۲.۲۵
۲۳حسین بهاروندجهاد دانشگاهیدکتری تخصصی زیست شناسی استاد ممتاز۴۱۷۷۱۲۸۱۳ درصد ۴۳ ۶۷۱۷.۰۹
۲۴علیرضا استقامتیدانشگاه علوم پزشکی تهرانفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)استاد۲۶۶۲۵۳۵۷۲ درصد۴۲۱۵۸۹۵.۳۲
۲۵پروین میرمیراندانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتیدکتری تخصصی علوم تغذیهاستاد۴۳۴۷۹۶۵۱۸ درصد۴۲۷۷۱۸.۳۵
۲۶امیر کسائیاندانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی آمار زیستیاستادیار۱۶۰۱۶۶۹۲۲ درصد۴۱۱۲۹۱۰۴.۳۲
۲۷فاطمه اطیابیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد۲۳۷۵۵۸۷۹ درصد۴۱۶۱۲۳.۵۷
۲۸محمدرضا زرین دستدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی علوم اعصاباستاد۵۴۹۸۰۷۹۲۹ درصد۴۰۴۹۱۴.۷۱
۲۹ابوالقاسم جویباندانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد۵۴۴۷۸۱۱۳۹ درصد۴۰۶۳۱۴.۳۵
۳۰احمدرضا دهپوردانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروشناسیاستاد ممتاز۶۵۶۸۶۸۷۲۴ درصد۳۹۵۱۱۳.۲۴
۳۱سیدرضا مجدزادهدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستاد ۳۰۶ ۷۵۵۲۵ درصد۳۹۸۱۲۴.۶۷
۳۲کاظم محمددانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی آمار زیستیاستاد ممتاز۲۶۷۶۴۹۵۳ درصد۳۸۷۳۲۴.۳۲
۳۳اصغر آقامحمدیدانشگاه علوم پزشکی تهرانمتخصص کودکاناستاد۳۲۵۵۴۹۱۳۷ درصد۳۸۵۶۱۶.۸۹
۳۴محمد رمضانیدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروسازی: زیست فناوری داروییاستاد ممتاز۳۲۴۵۲۳۳۱۵ درصد۳۷۵۲۱۶.۱۵
۳۵ژاله ورشوسازدانشگاه علوم پزشکی اصفهاندکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد۲۲۹۳۹۲۱۷ درصد۳۵۵۳۱۷.۱۲
۳۶مهرداد ایرانشاهیدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروسازی: فارماکوگنوزیاستاد۱۹۷۳۸۴۰۱۸ درصد۳۵۵۳۱۹.۴۹
۳۷محمودرضا جعفریدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد۲۲۱۳۶۴۳۱۳ درصد۳۵۵۰۱۶.۴۸
۳۸محمدعلی صحرائیاندانشگاه علوم پزشکی تهرانفلوشیپ مولتیپل اسکلروزیساستاد۲۵۰۱۲۹۸۲۲ درصد۳۴۱۱۲۵۱.۹۲
۳۹خلیل آبنوسدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد۲۷۵۴۲۴۴۱۷ درصد۳۴۴۶۱۵.۴۳
۴۰محمدعلی ابراهیم زاده معبوددانشگاه علوم پزشکی مازندراندکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد۱۸۵۳۷۶۳۲۸ درصد۳۴۵۶۲۰.۳۴

ادامه جدول فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور

ردیفناممرکزرشته  مرتبه علمیمقالات     استنادات    خوداستنادیH-Index G-Indexاستناد به ازای مقاله
۴۱محمدرضا مسجدیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیفوق تخصص بالینی بیماری‌های ریهاستاد۲۹۲۴۸۲۵۵ درصد۳۳۵۹۱۶.۵۲
۴۲وفا رحیمی موقردانشگاه علوم پزشکی تهرانمتخصص جراحی مغز و اعصاباستاد۲۵۶۱۸۵۷۸۲ درصد۳۲۱۳۵۷۲.۵۷
۴۳حمید آسایشدانشگاه علوم پزشکی قمکارشناسی ارشد پرستاریمربی۱۶۲۱۲۵۶۲۲ درصد۳۲۱۱۲۷۷.۵۴
۴۴نوشین محمدی فرددانشگاه علوم پزشکی اصفهاندکتری تخصصی علوم تغذیهاستادیار۱۰۳۶۰۶۰۴ درصد۳۲۷۷۵۸.۸۳
۴۵مهدی محبعلیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی انگل‌شناسی پزشکیاستاد۳۲۵۴۳۱۳۲۱ درصد۳۲۵۱۱۳.۲۷
۴۶هادی ولیزاده ایلخچیدانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد۱۸۳۳۱۱۸۱۳ درصد۳۲۴۸۱۷.۰۳
۴۷غلامرضا روشندلدانشگاه علوم پزشکی گلستاندکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار۱۴۹۱۱۰۰۱۳ درصد۳۱۱۰۴۷۳.۸۳
۴۸ابوالفضل اکبرزادهدانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییدانشیار۱۸۴۴۳۵۱۱۹ درصد۳۱۶۱۲۳.۶۴
۴۹محمدحسین بسکابادیدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی فیزیولوژیاستاد۲۱۶۳۲۴۲۳۳ درصد۳۱۴۲۱۵
۵۰سیدناصر استاددانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسیاستاد۲۰۵۳۱۴۳۵ درصد۳۱۴۵۱۵.۳۳
۵۱محمدحسین قهرمانیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسیاستاد۲۰۲۲۹۲۱۴ درصد۳۱۴۵۱۴.۴۶
۵۲مهدی یاسریدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی آمار زیستیدانشیار۳۲۱۹۶۸۴۲ درصد۳۰۹۵۳۰.۱۶
۵۳حمید احمدیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیفلوشیپ ویتره و رتین (شبکیه)استاد۱۷۲۶۵۳۴۲ درصد۳۰۷۹۳۷.۹۸
۵۴مسعود یونسیاندانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستاد۲۴۸۳۴۷۹۶ درصد۳۰۴۶۱۴.۰۲
۵۵سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری تخصصی علوم و صنایع غذاییاستاد۱۴۱۲۰۹۵ ۱۶ درصد۳۰۴۰۱۴.۸۵
۵۶بابک عشرتیدانشگاه علوم پزشکی ایراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار۱۰۱۱۸۵۶۳یک درصد۲۹۱۰۱۱۸۳.۷۹
۵۷حسین پوستچیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار۱۹۲۴۶۸۸۵ درصد۲۷۶۴۲۴.۴۱
۵۸آرش رشیدیاندانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی سیاستگذاری سلامتاستاد۲۴۰۴۱۲۰۸ درصد۲۷۵۸۱۷.۱۶
۵۹حامد همیشه کاردانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکسدانشیار۲۴۸۲۷۶۹۱۹ درصد۲۷۳۶۱۱.۱۶
۶۰حمید بدلیدانشگاه علوم پزشکی مازندراندکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکیدانشیار۱۵۰۲۴۵۹۱۴ درصد۲۷۴۳۱۶.۳۹
۶۱سعید صفیریدانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستادیار۳۸۳۶۴۹۰۶ درصد۲۴۷۸۱۶.۹۴
۶۲فرزاد کبارفرددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد۱۹۳۱۸۷۲۸ درصد۲۴۳۱۹.۶۹
۶۳محمدتقی هدایتیدانشگاه علوم پزشکی مازندراندکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکیاستاد۹۹۱۱۷۶۷یک درصد۲۳۹۹۱۱۸.۸۵
۶۴احمدعلی عنایتیدانشگاه علوم پزشکی مازندراندکتری تخصصی حشره شناسی پزشکیاستاد۸۵۴۹۱۲۳ درصد۲۳۷۰۵۷.۷۸
۶۵داود خلیلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار۱۱۷۴۱۲۸۴ درصد۲۳۶۳۳۵.۲۸
۶۶مریم بعیریدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسیاستادیار۱۱۸۱۶۳۸۲۴ درصد۲۳۳۰۱۳.۸۸
۶۷سیدآرش طهرانی بنی هاشمیدانشگاه علوم پزشکی ایراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستادیار۷۱۴۳۴۴۳ درصد۲۲۶۵۶۱.۱۸
۶۸نادر جهان مهردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری تخصصی اقتصاد سلامتاستادیار۳۵۷۵۴۳یک درصد ۲۱۳۵۲۱۵.۵۱
۶۹شیرین جلالی نیاوزارت بهداشتدکتری تخصصی پژوهش محوراستادیار۱۴۰۶۸۴۳۳ درصد۲۱۸۲۴۸.۸۷
۷۰محبوبه پارسائیاندانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی آمار زیستیاستادیار۶۱۸۸۸۳یک درصد۲۰۶۱۱۴۵.۶۲
۷۱نیلوفر پیکریوزارت بهداشتدکتری تخصصی پژوهش محوراستادیار۴۹۳۱۲۶۳ درصد۱۵۴۹۶۳.۷۹
۷۲مهدی مهدویدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی سیاستگذاری سلامتاستادیار۲۰۵۴۲۷یک درصد۱۲۲۰۲۷۱.۳۵

بر اساس این فهرست که از سوی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت تهیه شده است سهم دانشگاه های علوم پزشکی از این ۷۲ نفر، ۶۸ نفر است که از این تعداد دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۳ نفر دارای بیشترین پژوهشگر پر استناد است. ۴ نفر در جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت حضور دارند.

پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد و تبریز در رده های بعدی قرار دارند.

در تفکیک میان علوم پایه و علوم بالینی ۱۳ نفر در بخش بالینی، ۳۹ نفر در دکتری تخصصی و ۲۰ نفر در دکتری تخصصی داروسازی در میان این پژوهشگران حضور دارند.

از میان پژوهشگران برتر، ۸ نفر در مرتبه علمی استاد ممتاز، ۳۹ نفر در مرتبه علمی استاد، ۱۱ نفر در مرتبه علمی دانشیاری، ۱۳ نفر در مرتبه استادیاری، یک نفر مربی هستند.

از میان ۷۲ پژوهشگر برتر پر استناد ۱۲ نفر زن و ۶۰ نفر مرد هستند.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

 • چین تا سه ماه آینده یک ارز مجازی منتشر می‌کند
 • کرملین: استیضاح ترامپ به ما مربوط نیست
 • سردار اشتری: اجازه ایراد هیچ خدشه‌ای را به امنیت انتخابات نمی‌دهیم
 • روزنامه ژاپنی: رهبر کره شمالی تا پایان امسال به آمریکا فرصت داده تا پیشنهاد جدیدی ارایه کند
 • هند خواستار جلوگیری از کاهش تولید نفت اوپک شد
 • توضیحات بانک کشاورزی درباره خبر پاداش نجومی به هیات مدیره
 • امیرآبادی از بازگردانده شدن یکی از مفسدان بزرگ اقتصادی خبر داد
 • موتور دیزلی ۴۵۷ و گیربکس ۱۶ سرعته داخلی سازی می‌شود
 • خداحافظی آقای محتشم در رادیو نمایش
 • کاهش سرعت مجاز رانندگی در هلند برای مقابله با آلاینده‌ها
 • حمله به سفارت ونزوئلا در برزیل
 • تبریک انگلیس به «آنز» به خاطر تعیینش به عنوان «رئیس‌جمهور موقت بولیوی»
 • چوسان سیمبو: کره شمالی آماده توسعه سامانه جدید تسلیحاتی است
 • «کامل اف»: ازبکستان خواهان تسریع پروسه عضویت در سازمان تجارت جهانی است
 • گسترش روابط اینترپل ایران و ارمنستان
 • فرمانده ناجا: امنیت انتخابات، خط قرمز ناجاست
 • انقلابیون سایه دخالت آمریکا را کنار بزنند
 • کرباسچی: در شأن رئیس‌جمهور نیست در محافل عمومی از پرونده‌های فساد، کلّی و مبهم سخن بگوید
 • مسکو: استرداد تبعه روس به آمریکا روابط با تل‌آویو را تضعیف می‌کند
 • رشد 438 واحدی شاخص کل بورس تهران
 • طلا 8 دلار گران شد
 • عقد چندین قرارداد در بخش عملیات هوانوردی
 • سهم دلار در صندوق ثروت ملی روسیه کاهش می‌یابد
 • درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری ترکیه از صادرات سریال
 • ‍‍‍ وزیر اقتصاد: جزئیات پرونده 2 میلیارد دلاری در دولت یازدهم به اطلاع قوه قضاییه رسید
 • فلور نظری: تعدادی بازیگرمیلیاردی بگیر پول‌های تلویزیون و تئاتر را درو می‌کنند
 • ورود کامیون به تهران ممنوع است
 • اطلاع از جدیدترین اخبار دنیای فناوری و خودرو در رسانه کلیک
 • فرونشست تا حاشیه فرودگاه مهرآباد هم رسیده است
 • وکیل نجفی ۱۷ ایراد به نظریه جدید کارشناسان در پرونده قتل «استاد» گرفت
 • Ad