لرزه در دولت آلمان

رئیس حزب سوسیال-دموکرات به عنوان یک پایه اصلی در دولت ائتلافی آلمان استعفا کرد. این استعفا لرزه بر تن این دولت انداخته است.