- Baztab - https://baztab.ir -

تصاویر : شليک ماموران مرزی آمریکا به مهاجران

ماموران مرزی آمریکا به سوی صدها مهاجر تظاهر کننده در نزدیکی مرز مکزیک گلوله های گاز اشک آور شلیک کردند. این درگیری پس از آن آغاز شد که برخی از مهاجران کوشیدند از حصار و سیم خارداری که دو کشور را از یکدیگر جدا می کند، عبور کنند.

منبع:انتخاب