- Baztab - https://baztab.ir -

مجازات خرید، فروش و قاچاق اعضای کودکان تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودکان و نوجوانان را تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز و در جریان بررسی مواد دیگری از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح کودکان و نوجوانان را تعیین کردند.

بر این اساس و مطابق ماده ۱۳ این لایحه «هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح کودک و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود»

طبق قانون مجازات اسلامی مجازات حبس درجه سه شامل «حبس بیش از 10 تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» می‌شود.

نمایندگان همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ این لایحه انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند را که طبق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا مرگ مغزی مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ صورت می‌گیرد، از شمول این ماده مستثنی کردند.

همچنین بر اساس تبصره دو این ماده «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه ۵ محکوم می شوند».

منظور از مجازات درجه پنج نیز به این شرح است؛

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت ‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی