نرخ رشد اقتصاد آمریکا کند شد

اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ رشدی ۲.۳ درصدی داشته است که ۰.۶ درصد کمتر از نرخ رشد مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش بازتاب به نقل از تریدینگ اکونومیکس، این نرخ رشد هر چند بالاتر از نرخ ۲ درصدی بود که پیش بینی می شد اما پایین ترین نرخ رشد امسال محسوب می شود. افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا نشان دهنده سرمایه گزاری های ثابت غیر مسکونی، مخارج مصرفی شخصی، صادرات، سرمایه گذاری های نوآورانه شخصی، مخارج دولت فدرال و مخارج دولت های محلی است.

متوسط نرخ رشد اقتصاد آمریکا از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۱۸ معادل ۳.۲۱ درصد بوده است که بیشترین آن، رشد ۱۶.۹۰ درصدی سه ماهه نخست سال ۱۹۵۰ و کمترین آن مربوط به نرخ رشد منفی ۱۰ درصد سه ماهه اول سال ۱۹۵۸ بوده است.

مخارج مربوط به مصارف شخصی باعث ۰.۷۳ درصد از این رشد شده است که نسبت به ۲.۷۵ درصد مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است. بخش سرمایه گذاری ثابت نیز ۰.۷۶ درصد به نرخ رشد افزوده است که این میزان در دوره گذشته ۱.۳۱ درصد بود. سرمایه گذاری های نوآورانه نیز ۰.۴۳ درصد به نرخ رشد افزوده است که در مقایسه با ۰.۵۳ درصد دوره قبل کاهش نشان می دهد.

از سوی دیگر در دو قسمت صادرات و واردات، اوضاع بهبود یافته است و صادرات و واردات ۰.۲ درصد به نرخ رشد افزوده اند در حالی که این میزان سال گذشته منفی ۱.۱۶ درصد بود. مخارج دولتی و سرمایه گذاری نیز ۰.۲ درصد به رشد افزوده اند که این میزان برای سال گذشته معادل ۰.۵۱ درصد بود.