یخ زدگی شهر هلند

یخ زدگی شهر هلند

کاهش دمای شدید هوا در هلند باعث منجمد و یخ زدگی زمین و وسایل شهر شده است.

یخ زدگی شهر هلند