گل زیبای طارمی برای پورتو / فیلم

گل زیبای طارمی برای پورتو / فیلم

گل زیبای طارمی برای پورتو در دقیقه 53 را ببینید.