کاهش قیمت ۲۸ ارز در بازار بین بانکی

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۸ ارز کاهشی، ۸ ارز افزایشی و  نرخ ۱۱ بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.