پدر موشکی رژیم صهیونیستی: دکترین نظامی ایران خیره کننده است

پدر موشکی رژیم صهیونیستی: دکترین نظامی ایران خیره کننده است

با حسادت، هوش عالی راهبردی آن‌ها را تحسین میکنم .

منبع :دانشجو