نامگذاری چند خیابان پایتخت به نام شهدای سلامت

بررسی صورت جلسه چهل و پنجمین کمیسیون نامگذاری معابر پایتخت در دستور کار دویست و دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در ابتدای بررسی این دستور محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران پیشنهاد خود را برای تغییر نام معبر خیابان زرافشان شمالی واقع در منطقه ۲ تهران به خیابان شهدای سلامت مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۰ رأی مخالف به تصویب نرسید.

در ادمه بررسی این دستور معبر خیابان سوم واقع در منطقه ۲ تهران (بلوار ایوانک زرافشان شمالی) به نام دکتر حبیب الله پیروی با حفظ شماره تغییر یافت.

معبر خیابان پنجم واقع در منطقه ۲ تهران (بلواررایوانک زرافشان شمالی) به نام دکتر مهدی وریجی با حفظ شماره تغییر یافت.

معبر خیابان هفتم واقع در منطقه ۲ تهران (بلوار ایوانک زرافشان شمالی) به نام پرستار نرجس خانعلی زاده با حفظ شماره تغییر یافت.

معبر یکم در بوستان ارفع در محدوده پهنه رودکی (خیابان شهریار) به نام لوریس چکناواریان (موسیقیدان) تغییر نام یافت.

معبر بلوار شاهد (حدفاصل خیابان خاوران تا شهید بیهقی) در منطقه ۱۵ تهران به نام شهیدان سجادیان تغییر یافت.

معبر خیابان فروردین واقع در منطقه ۱ تهران به نام اکبر زنجان پور تغییر یافت.