مسابقه عکاسی نیروی دریایی

مسابقه عکاسی نیروی دریایی

عکاسان نیروی دریایی سلطنتی وظیفه دارند داستان دریانوردان و تفنگداران دریایی در سراسر جهان را بازگو کنند.