مسابقه عکاسی ارتش انگلیس ۲۰۲۰

مسابقه عکاسی ارتش انگلیس ۲۰۲۰

مسابقه عکاسی که سربازان منظم و ذخیره، اعضای نیروی جبهه ترکیبی، قوای جبهه ارتش و سپاه آموزش افسران دانشگاه و همچنین غیرنظامیان وزارت دفاع که مستقیماً برای ارتش کار می‌کنند مجاز به ورود به مسابقات هستند.