لزوم ارسال گزارش اصلاح ساختار نیروی انسانی شهرداری تهران به شورا

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم ارسال گزارش اصلاح ساختار نیروی انسانی شهرداری تهران به شورای شهر تاکید کرد.

سید حسن رسولی در نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به معاونت منابع انسانی شهرداری تهران درباره ارائه گزارش عملکرد بندهای تبصره 4 بودجه سال 1397 شهرداری گفت: بر اساس بند یک تبصره 4 بودجه، شهرداری تهران مکلف است در جهت ارتقاء بهره وری، اصلاح ساختار سازمانی متناسب سازی سطوح و عناوین شغلی در چارچوب مفاد ماده 118 مصوبه برنامه پنج ساله دوم با عنوان پرداخت‌های انتقالی به کارکنان در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی پیش از موعد یا بازخریدی در مجموع معادل 6 درصد از نیروی انسانی شاغل غیر کارشناسی واحدها و مناطق اقدام کند.

وی افزود: بر اساس بند 8 تبصره 4 ،شهرداری تهران مکلف است در جهت چابک سازی ساختار سازمانی شهرداری سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه از طریق کاهش متوسط 10 درصد واحدهای سازمانی و عناوین شغلی غیر مصوب و پست‌های سازمانی زائد و غیر ضروری اقدام کند.

به گزارش ایسنا، رسولی تاکید کرد: بر این اساس در اجرای بند 3 تبصره 28 بودجه سال 1397 شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و اصلاحیه آن مبنی بر لزوم ارسال گزارش، اجرای مصوبه مذکور هر شش ماه انتظار می‌رود تا گزارش اجرای این دو تبصره در نیم سال اول جهت اطلاع به شورای شهر ارسال شود.