قاچاق سوخت از سواحل جنوبی

قاچاق سوخت از سواحل جنوبی

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به قاچاق سوخت در کشور گفت: قاچاق سوخت به این گستردگی نمی‌تواند بدون همراهی مسئولان باشد و یک شبکه مافیایی با تبانی با این مسئولان ثروت ملی ایران را به تاراج می‌برد.

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به قاچاق سوخت از سواحل جنوبی کشور به خارج و پخش فیلم‌های مربوط به این مسئله در سازمان صداوسیما گفت: منابع نفتی کشور که همان ثروت ملی کشور است از طریق لوله‌هایی که در زیر دریا تعبیه شده، به کشتی‌های خارجی منتقل می‌شود و کشتی هندی که 9 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لیتر گازوئیل متعلق به جمهوری اسلامی‌ایران را داشته از مصادیق همین قاچاق سوخت از کشور است.

وی افزود: قاچاق سوخت آن هم به این گستردگی نمی‌تواند بدون همراهی و هماهنگی مقامات مربوطه و خصوصا مقامات محلی اتفاق افتاده باشد و وزیر کشور در جایگاه مسئولیت فرمانداران و استانداران و همچنین اختیاری که نسبت به نیروی انتظامی‌دارد، باید در قبال این موضوع پاسخگو باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزیر کشور تاکنون از پاسخگویی نسبت به قاچاق سوختی که انجام می‌شود طفره رفته و ملت ایران منتظرند که از وزیر کشور بشنوند که مگر ما بخشدار و فرماندار و استاندار و نیروی انتظامی‌نداریم که قاچاق سوخت به این وضوح دارد اتفاق می‌افتد.

به گزارش فارس، علیرضا بیگی خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قاچاق سوخت در این سطح گسترده نشان‌دهنده وجود شبکه مافیایی است که در مرزهای کشور دارند ثروت ملی ایران را با تبانی و همراهی مسئولان مربوطه به تاراج می‌برند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: من سوالی را در همین رابطه از وزیر کشور مطرح کردم که حدود سه هفته در کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شوراها مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نیز در صحن مطرح خواهد شد.